צה,ב

עלמין כמו עלמין דאתגליין רק שנק' עלמין סתימין כו' כי הגם שהוא בבחי' העלם אור העצמות אין זה בחי' העצמות ממש אלא שהוא רק האר' בעלמא מבחי' העצמות והוא מאיר בהעלם והסתר ג"כ אבל גם הוא נק' עולם ואין לו ערוך לגבי העצמות ממש שהרי גם הוא בבחי' אור וכלי כמשל גידי הדם שהן בחי' כלים להשראת אור חיות הנפש הנעל' בהם כו' והרי גם אור וחיות הנפש הנעלם בהן אין זה מהות ועצמות הנפש ממש כמו שהיא טרם בואה לגוף אלא רק הארה בעלמא כו' אבל אור זה נק' אור נעלם כו' ולא שנק' העלם העצמות ממש שהרי בחי' העצמות ממש נק' סתימו דכל סתימין כו' דהיינו שבחי' ההעלם והגלוי שוין לפניו כו' וכמ"ש כחשיכה כאורה חשך העלם ואור גלוי ואמר גם חשך לא יחשיך כלומר לא יעלים משום דקמי עצמותו נגלו כל תעלומו' להיותו למעלה מבחי' העלם וגלוי דכל בחי' העלם לא יתכן רק לגבי המקבל שלא נודע ונגלה אליו והיינו בבחי' עילה ועלול כו' משא"כ בעה"ע עצמו דאפי' אור צח כו' ולית מחשבה תפיסא ביה כלל הוא למעלה בבחי' עלמין אפילו מעלמין סתימין כו' וזהו כי ביה ה' צור עולמים פי' י"ה בחי' עלמין סתימין ו"ה הוא בחי' עלמין דאתגליין וזהו צור עולמים עלמא דאתכסיא ועלמא דאתגליא כמ"ש ברוך ה' מן העולם ועד העולם כו' וידוע דעלמין סתימין ועלמין דאתגליין מאחר שנק' עלמין הרי נאצלו ונבראו מאין ליש עכ"פ ע"כ בין באצי' בין בבי"ע נק' בשם עלמין אך אין להם ערוך כלל לגבי בחי' עצמות המאציל שאינו בגדר ובחי' עלמין לא בבחי' העלם ולא בבחי' גלוי אלא בב' אותיות די"ה צור עולמים כו' מאין ליש כו' וד"ל:

(כג) וזהו ג"כ מ"ש ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם ולא אדם ממש כי עצמות אא"ס ב"ה לאו מכל אנון מדות כלל וכמ"ש כי לא אדם הוא כו' רק שנמשך מן העצמות ע"י צמצומים רבים להיות בבחי' אדם א' דם בשס"ה ל"ת שס"ה גידין ורמ"ח מ"ע רמ"ח אברים כו' ונק' אדם אדמה לעליון שלמותא דכולא כו' (ולפי מ"ש בע"ח דרמ"ח מ"ע הן בחי' ה"ח ושס"ה ל"ת הן בחי' ה"ג ג"כ הוא בבחי' צמצום והתפשטות העלם וגלוי וכ"ז אין ערוך כלל לגבי עצמות המאציל שלמעלה מבחי' חו"ג לגמרי דהגם שידוע דאא"ס למעלה עד אין קץ ולמטה עד אין תכלית משום שהן בחי' חו"ג שבעצמות כמ"ש במ"א אבל אין זה ערוך כלל לגבי העצמות ממש שלמעלה לגמרי מבחי' מעלה ומטה כו' שלא יתכן בו בחי' הירידה ועליה כמשל העגול כידוע וראיה לכ"ז שהרי אמר במל"ת ומ"ע זה שמי לעלם בבחי' ההעלם דל"ת כנ"ל וזה זכרי לדר דר בבחי' הגלוי דרמ"ח מ"ע וכ"ז אינו רק שמי וזכרי לבד ולא בחי' עצמותו כלל דלכן נק' בשם עלמין כנ"ל וד"ל:

(כד) והנה ע"י מס"נ או ע"י תשובה עלאה מעומקא דלבא שהוא למסור נפשו בעצמות אא"ס ב"ה שלמעלה מבחי' העלם וגלוי דעלמין סתימין ועלמין דאתגליין כנ"ל בזאת תתעל' הנפש ותדבק למעלה מעלה בבחי' עצמות אא"ס כמ"ש אליך ה' נפשי אשא אליך דוקא וכן צמאה לך נפשי כו' וזה היה בימי מרדכי ואסתר שהיה בכנ"י ומס"נ ותשובה עלאה מעומקא דלבא ע"י הצומות וזעקתם כו' ונתעלה שרש נשמתם לבחי' עצמות אא"ס שלמעלה מבחי' עלמין כנ"ל אפי' מבחי' עלמין סתימין כו' שהוא למעלה מבחי' אדם שכולל רמ"ח מ"ע ושס"ה ל"ת כנ"ל וזהו קימו וקבלו כו' שהיה ביכולתם אז לקיים את התורה כנ"ל בפי' קיום שהוא לחזק את הדבר מעיקרו ושרשו לפי שהגיעו אז במס"נ שלהם לבחי' עצמות אא"ס שהוא מקור ושרש התורה והמצות והיינו פי' מקיים את התורה שהוא מהווה ומקימה בקיום חזק משרש מקור חוצבה שמשם נתהווה