קיצורי הספר שערי אורה

קב,א

הקדמה. יבאר שדרך חיים הוא להאיר הנפש באור האלקי, ב' מדריגות במס"נ א' אהבה רבה בתפלה ותשובה, ובה ב' אופנים, הא' אהבתי אתכם, והב' אהבת כנס"י, ב' מס"נ בפו"מ על תו"מ. וגם היא בב' אופנים, הא' הבאה מצד המשפיע והוא הנס דפורים. והב' מצד המקבלים, והוא הנס דחנוכה. ויבאר ענין ברכת התורה. שקודם הקריאה מברך אשר בחר, והוא שרש ישראל באותיות התורה, ואחר הקריאה אשר נתן, שהתקבל האור בתוכיות.

תוכן. במס"נ ב' מדרי' הא' מצד המשפיע, והב' מצד המקבל. ב' מדרי' במס"נ בפו"מ. והם ב' מיני נסים דחנוכה ופורים.

שער החנוכה

דרוש הראשון בכ"ה בכסלו יומי דחנוכה. ובו נ"ט פרקים

פרק א. יקשה העיקר הוא הניצוח, ולמה תלוי במציאות השמן. וקבעו הלל. מקדים נרות המקדש. וכי לאורה הוא צריך, אלא דאהרן מעלה הנשמות, דשרשם בז"מ דקדושה, ובעבודה זלעו"ז יש זמ"ר דקליפה, וע"י הבירור מוסיפים אור, ומבררים גם ק"נ.

תוכן. נרות המנורה נשמות. ז"מ דקדושה. זמ"ר דקליפה.

פרק ב. יבאר דהבירור דזמ"ר ע"י ז"מ דקדושה הוא רק לפי שעה. וכחלום פרעה שהי' מראיהן רע כבתחלה, שלא ניתוסף לטובתם, וכמו בההולך בשרירות לבו, דגם כשעושה טוב, נבלע בו ואינו ניכר, ולפעמים עושה רושם ברע, והם ב' מיני בליעה, הא' ונבל כי ישבע, שנתוסף בהקליפה וע"ש, והב' ובטן רשעים תחסר, כי חיל בלע ויקיאנו.

תוכן. הבירור שע"י מדות דקדושה רק לפי שעה. ב' מיני בליעה.