קו,ב

תוכן. הריח משיב את הנפש במוח ולב כאחד.

פרק לב. יבאר דשרש המצות בפנימיות התענוג והרצון שנק' כתר שבכתר, ועצומ"ה למעלה גם מרצון לרצון, ובמע"ב נמשך הרצון ע"י הצמצום, ופנימיות התענוג והרצון ע"י המצות, וזהו עושין רצונו, שלהיותם מלובשים בענינים גשמיים, ממשיכים האור למטה וכמו העמוד שמחבר הגג עם הרצפה, והמצות תר"ך עמודי אור בחי' כתר שלמעלה מהאור דתורה.

תוכן. שרש המצות בכתר שבכתר.

פרק לג. יבאר דוילבש צדקה כו' וכובע ישועה כו' זהו שאנו אומרים זורע צדקות מצמיח ישועות, שהצדקה זריעה, והישועה צמיחה, בישועה ב' פירושים הא' מל' עוזר ומושיע, והב' מל' פונה כמו וישע אל הבל, ולתפלתם שעה, ושניהם אחד דכאשר פונה לבקשת המבקש הוא העזרה, ונמצא דהישועה הוא המקור להארת הפנים, וזהו ישועה, יו"ד בראשו שיאיר בה"א שבסופו.

תוכן. ב' פירושים בישועה א' עוזר ב' הפונה ושניהם אחד, דכשפונה לקוראיו זהו עזרו.

פרק לד. יבאר כי ע"י הצדקה נעשה הכובע ישועה להיות שרשם בפנימיות ועצמות דוקא, וזהו עטרת תפארת שיבה, שתפארת השיבה, שהוא מקור הארת הפנים הנה זה בא ע"י הצדקה, ונעשה עטרת תפארת המשכת המקיף (ומ"מ עוד יוקשה איך מהשריון נעשה כובע, ומבאר דבעת המלחמה הוא שריון, ולאחר הניצוח נעשה כובע ישועה) (ואפשר י"ל בב' אופנים, הא' ע"ד הקדמת ג' אהבות הנ"ל שע"י העבודה דלבבך, ממשיך בנפשך, ואז נעשה עלית הנשמה שהוא מאדך, כן ע"י הצדקה תחלה נמשך הכובע ישועה שהוא העזר, ועי"ז ממשיך אח"כ גם העטרת תפארת. הב' שע"י צדקה ממשיך כובע ישועה וע"י דרך הצדקה (וכמו שמנו שמונה מעלות בנותני צדקה) ממשיכים עטרת תפארת).

תוכן. ע"י הצדקה נמשך עטרת תפארת השיבה.

פרק לה. יבאר כי בקרבנות ב' ענינים, הא' השחיטה וזריקת הדם, הב' הקטרת הבשר והחלב, ולזה בהקרבת התמיד בין הדם והאברים הפסיק בנרות וקטרת, שהם בסדר העבודה בב' ענינים הנ"ל שבקרבן,