קיב,א

המשכה, כבוד מלכים חקור דבר, [מזה מובן דהחקירה הוא בהמשכה, ויש לבאר ע"ד שנת' בד"ה בכ"ה בכסלו פנ"ד ונ"ה בענין הפלפול, והעיקר בזה מדריגה הג' חריף ומקשה, דקו האמצעי כמבו' בפנ"ו]

e.), ויבאר דכל מע"ב נבראו בשם אלקים מה"ד אבל הוא עצמו חסד, והוא גבורה שבחסד, והוא בב' ענינים הא' בחי' צמצום כח האלקי עצמו וכמו בג' מדרי' עש"נ מלמטלמ"ע שהוא הצמצום מעולם לעולם, דמל' בריאה מהווה בריאה מל' דיצירה מהווה יצי' ובא בהתחלקות הזמן דעבר הוה ועתיד, שהוא ג"כ בריאה יש מאין, ובהתחלקות המקום דעולם, (ויש לפרש עש"נ מלמעלמ"ט עולם בחי' מל' ובא בפרטיות בזמן שהוא שנה ומקום שהוא נפש, החיות פרטי שבכל נברא שזהו מקומו באו"כ חומר וצורה), והב' התחלקות השפע במדה ושיעור לפי ערך הכלים וכמ"ש מכלכל חיים בחסד כמו שממשיכים מכלי גדול לריבוי כלים קטנים, דלולי ההתחלקות הי' נהפך לדין, (וזהו אדם נידון בכ"י לפי מה שהוא (דריש ועושר אל תתן לי שהעושר ירחיב לבו, ויהופך החסד לדין, והרישות מעביר ע"ד קונו), אף שכבר מזונותיו קצובים לו) וגבור' שבחסד עיקר החסד, וזהו ברכת אתה גבור, אחר ברכת חסד דאברהם, והזכרת גבורות גשמים בברכה זו, שהם ב' הענינים שבמל' הא' צדק מלאה ימינך בדין הצמצום והשיעור, והב' דימינך מלאה מבחי' הצדק שבאה בהתחלקות בריבוי כלים דמכלכל חיים, והם בחי' חו"ג דמל', ואמנם בנין המל' מבחי' החסד דהוכן בחסד כו'.

תוכן. ב' מדרי' בגבורה שבחסד דבמל', [חקירה המדרי' הג' חריף ומקשה, קו האמצעי], עש"נ מלמטלמ"ע ועש"נ מלמעלמ"ט, עצם מל' העלאה, וספירת המל' המשכה.

פרק ה. יבאר שנת"ל (פ"ג) שגם האור העליון הבא מלמעלה שהוא בחי' מל' שמים, בשביל שיהי' ביטול היש לאין, בבחי' שיר וכלות נפשם, הוא ג"כ במדה ושיעור, א"כ כל העילוי שלהם הוא רק במקור חוצבם בחי' מל', ולא למעלה מזה, וזהו וצדקתך ירננו שזהו כל העלי' שלהם.

תוכן. עליית המלאכים רק במקורם בחי' מל'.

פרק ו. יבאר הא דאיתא בזהר דאית צדיק וצדק, צדיק בדכורא וצדק בנוק', והם ב' בחי' צ"ע וצ"ת (יוסף ובנימין, שהם וישפה) דצדיק הוא בחי' התקשרות והוא בחי' יסוד, והם ב' בחי' שלום, הא' שלום דמשפיע דכתיב בי' או יחזק במעוזי יעשה שלום לי, כאהבת יהונתן