קכז,ב

בקטנות וזהו רכב אלקים כו' אד' בם סיני בקדש, דבחי' מל' שמלובש במרכבה זו שנקרא רכב אלקים, והם הצירופי אותיות דתורה שניתנה בסיני, והם הריבוי אותיות דזהב כסף ונחושת, שנקראו בשם סוסים, וכמו שהסוס מביא את הרוכב למקום שבעצמו אינו יכול להגיע לשם, כמו"כ המשכת וגילוי האור למקום רחוק ביותר הוא ע"י האותיות דוקא, וזהו כרוב שהוא ברוך בצירוף אחר בבחי' קטנות.

תוכן. כרוב מט"ט, קטנות המוחין לגבי אדם, זהב כסף נחושת אותיות שנקראים בשם סוסים שמביאים בכ"מ.

פרק יח. והנה יש הרבה מיני אותיות, דבכ"מ האותיות הם בבחי' מרכבה להמדרי' ההוא, וישנם אותיות השכל, המחשבה והדיבור, וחלוקים באופני עניניהם כי אותיות הדיבור מקדמות השכל מקור החכ' (ע' באגה"ק ויעש דוד) ואותיות הרצון והתענוג, עד רום המעלות ברצון ותענוג הפשוט, שזהו סדרן מדרי' היותר תחתונה הם אותיות שבדיבור בחי' רכב אלקים, ולמעלה ממנו כרוב קל מרכבה לבחי' המח', וזהו הקב"ה ז"א דאצי' רוכב על אותיות המדות כו' והם ו' גוונין שש משזר כו' ונחושת שבמשכן, ולמעלה מזה צרופי אותיות שבתו' שזהו סיני בקדש דבחי' חכ' ולמעלה מזה האותיות שברצון ותענוג שהוא מרכבותיך ישועה שע"ה נהורין להמשיך בחי' הלבוש והכתר כו' עד כי סוס אשר רכב עליו שהוא סוס א' רצון ותענוג הפשוט כו'.

תוכן. בכ"מ האותיות הם מרכבה להמדרי' ההוא, אותיות דמל' דיבור, אותיות המח' מדות, אותיות דחכ' תורה, אותיות דכתר רצון ותענוג, ונקראי' מרכבותיך, רצון ותענוג הפשוט נק' וסוס ל' יחיד.

פרק יט. יבאר דכל המדרי' בלבוש כתר וסוס אשר רכב הנ"ל שהם מדרי' היותר נעלות שבמ"ת הנה הקבלה מזה הי' בימי מרדכי ואסתר דוקא, דבזמן מ"ת הגם כי הי' לב ישראל שלם את ד', וכאשר העיד עליהם אבינו שבשמים מי יתן והי' לבבם זה (שהם רצו בהשוב יותר מן הרצוא, שזהו הוראה על אמיתות הביטול כו') מ"מ הנה כ"ז