קל,א

ובאה בהשגה בחכ' ושכל בטעמי המצות בנגלה שבתו', ושרש המצות בבחי' גלגלתא הנה אור עליון הזה לטעם כלל הנ"ל (פ"ל) בא בעולמות בהתלבשות בענינים גשמיים מה שאינם בערך כלל.

תוכן. תורה פנימי' לכן באה גם בעולמות מלובשת בשכל, מצות מקיפים ע"כ התגלותם בענינים גשמיים.

פרק לב. להבין עיקר כלל הנ"ל דהנעלה בעצמו מתגלה בחיצוני', ומה שמתגלה בפנימי' הנה זה הוראה הוא תחתון במקורו ויבאר כי עצמות אוא"ס קדמון אין לו תחלה ויחיד מובדל בערך מכל בחי' אור, ולכן לית מח' וחכ' אפי' מו"ס תפיסא בי', כאשר לא יותפס שכל במישוש, כי כל השגה ה"ה השגת דבר מה, ולכן אינו בערך לומר שחכמת הנאצל יהי' לו תפיסא בעצמות המאציל, אבל בבחי' גלגלתא להיותה חיצוני' בזה גדלה מעלתה שבה מתגלה העצמות, וא"כ זה עצמו הוא הוראה שמה שבא בהתגלות בחיצוני' שרשו גבוה, יותר ממה שבא בהתגלות בפנימיות, ולהיות אור התחתון [בערך הנ"ל] לכן לא יוכל לבוא בחיצוניות.

תוכן. שרש המקיפים למעלה מפנימיים. והפנימיים א"א שיבאו בחיצוניות.

פרק לג. יבאר שרש הכלל בג' משלים, הא' ממדורה גדולה ביותר, שאורה מגיע בריחוק ב' וג' פרסאות, הנה המעט אור שמגיע לשם, אף כי קטן הוא מאם היו מדליקין אבוקה קטנה במקום הרחוק, אבל עצם אור המעט דהמדורה מורה על תוקף האור בשרשו. מה שהיא דוקא ביכולתה להאיר למרחוק, משא"כ אבוקה קטנה שמאירה רק במקומה.

תוכן. בהפרש מדורה שענינה להאיר רק למרחוק, ואבוקה רק במקומה.

פרק לד. והנמשל מזה באור עליון ביותר שיתפשט הארתו למטה יותר, והגם שהארתו נעלמת בחיצוניות, שהוא בדוגמת המדורה, שגליא שבתורה למעלה בשרשה מהפנימיות, וכל אור שאינו עליון כ"כ מאיר במקום התגלותו ביותר.

תוכן. גליא שבתו' בשרשה למעלה מטעמי התורה.