קלא,א

תוכן. להמציא משלים היא חכמה עמוקה יותר מעומק החכמה שמתלבש בהמשל.

פרק לט. והדוגמא מזה למעלה, דמו"ס שרשו אינו אור עליון כ"כ, ולכן אינו צריך ללבושים והעלמות, וכמו במשפיע שאינו חכם מופלג כ"כ, הרי כשישפיע למבין דבר אינו צריך להלבשות משלים, ולקטני הערך לא יוכל לכלכל דבריו למצוא משלים, וגם לא יוכל להלביש את הדברים במשלים, ורק יכול להשפיע כמו שהוא דברים כהווייתן (וכמו הולדת הולד שבא משלימות המוחין בהיותו בן ט' כו'). וכמו האבוקה שמאירה ולא למרחוק כלל.

תוכן. מו"ס אבוקה.

פרק מ. והנמשל מזה במו"ס, דאף כי אור צח ומצוחצח הוא בהתפשטות ועומק גודל אורו במקום שהוא, אוכם הוא בהעדר תפיסת מקום, להיותו קטן בערך לגבי עה"ע, ולכן לגבי מדרי' שלמטה נק' מוחא סתימאה שסתום לגבי המקבלים, להיותו נשלל הכח להתלבש בדוגמת חכם הנ"ל (פל"ט) שאין בכחו להלביש העמקות בענינים זרים, אבל אור הגלגלתא להיותו הארת העצמות, לזאת בא בלבוש חיצוני, להיותו במקומו ושרשו לא יוכל כל אור להכילו, דלמחתב"כ, ועומק החכ' לא יתפוס בשום השגה, ועומק רום מתגלה בעומק תחת.

תוכן. גלגלתא הוא כמו אור המדורה.

פרק מא. הגלגלתא לבוש חיצוני ביותר, וכנראה בחוש שעצם הגולגלת גשמי, ואינו בערך רוחניות הדקה שבמוח, שכל חיות הגוף תלוי רק בו, וניקב במשהו טריפה, והגלגלת עד שנחבסה רובה שלעוצם רוממות האור במקורו לא יוכל לבוא למטה כ"א בחיצוניות דוקא וכמאמר האדרא מצחא דע"י בי' גלי רצון דילי'.

תוכן. גלגלתא לבוש חיצוני ביותר.

פרק מב. וזהו ההפרש בין מו"ס לגולגלתא באופן ירידתם למטה, דאור הגלגלתא מאיר גם בחיצוניות למטה במצות עשי' גשמיות, וכמשל מדבר זר על עמקי מושכלות החכם הגדול, וכאבוקה המאירה למרחוק, וישנו עוד מה שרחוק מהמשל והו"ע הרמז ביד, דהמשל אף