קלג,ב

ואינו בערך הביטול כמו שהוא באדם גדול, דלפי שכלו יהולל איש בהתכללות המדות בהמוחין, דבאצי' הוא בבחי' התכללות גמורה, ובבי"ע הוא רק שסובלים זא"ז.

תוכן. המדות מתכללים במוחין, במוחין דגדלות הם בהתאחדות ומוחין דקטנות הוא רק שסובלין זא"ז.

פרק נח. יבאר כי מט"ט ו"ק דבריאה שמו כשם רבו שבו מתלבשי' ו"ק דאצי' וזהו רוכב ושט בח"י אלף עלמין שהוא המשכת החיות לכל העולמות, והוא בלילא דוקא, כי ביום הנה חסד אל דאצי' מאיר ולכן אז הגילוי לנשמות בג' תפלות ומזונות ופרנסה, ובלילה דוקא אז הוא זמן שיר המלאכים ותקם כו' ותתן טרף, גילוי שם הוי' בבחי' קטנות וזהו שנאן שחסר בחי' חו"ב דאאלפך חכ' ואאלפך בינה, (מיט"ט בבריאה מט"ט ביצי') וכמו שהוא באצי' רכב רבותים שלמים היינו הע"ס דא"י ואו"ח.

תוכן. הגילוי לנשמות ביום, והגילוי למלאכים בלילה, מיט"ט בבריאה מט"ט ביצי'.

פרק נט. יבאר כי השפע מאצי' לבריאה ולח"י עולמות הנ"ל הוא ע"י מט"ט אם כי הוא בחי' כרביא אפי זוטרי, ומ"מ הלא מאיר בחי' המוחין בכלל, אם שהוא בקטנות. אבל בכדי שיהי' ההמשכה והגילוי למטה מטה עד עוה"ז הגשמי והשפל הוא ע"י מרכבת סוסי' דוקא וכמו שראה זכרי' סוסי' אדומי' ושחורים שהם הגילוי אור אלקי והחיות שבא בגילוי למטה, והוא ע"י הסוס שבכחו להביא את הרוכב עליו למקום שמעצמו אין ביכולת האדם להגיע, וזהו וסוס אשר רכב כו' מרכבותיך ישועה שנא' במ"ת דלהיות התורה בגשמיות ובעוה"ז דוקא הוא ע"י מרכבה דסוסים.

תוכן. ההמשכה למטה ע"י מרכבה דסוסים.

פרק ס. יקשה למה יש כח גדול כ"כ בסוס להגבי' או להוליך את האדם הרוכב עליו למקום שבעצמו לא הי' יכול לבוא, ויבאר כי ע"י המרכבה דסוס נמשך אור פנימי יותר ולמקום רחוק יותר, והענין בזה הוא דכמו שהא' הרי הוא המחבר יו"ד העליון ח"ע אדם גדול דאצי', עם יו"ד התחתון אפי זוטרי דבי"ע, והגילוי אם שהוא יו"ד מ"מ הוא גילוי, אבל אות ס' מורה על הסתימות שהוא פנימי יותר, והנה אדם מ"ה כנ"ל