קלה,ב

בתחלתן) וזהו אסתיר פני, דפני שהוא מל' דא"ס הוא בחי' אסתר סדכ"ס. ולכן כל הנביאים, דנביאים הם נו"ה יתבטלו שיתכללו במקורם, וחוץ מאסתר ומרדכי דאסתר שהוא המל' תהי' בתכלית העילוי בבחי' משפיע, ומרדכי שהן ההלכות מה שהוא אומן את הדסה בעבודת הבירורים לבחי' שושנה בין החוחים יתעלו בתכלית העילוי, וזהו מרדכי מר דרור למעלה בשרשו ועי"ז מירא דכיא למטה, להבדיל ולטהר.

תוכן. כתר מל' דא"ס ג"כ כלול מי"ס, מרדכי מר דרור אומן את הדסה מירא דכיא.

פרק סט. וזהו אמן את הדסה, הם הנשמות שנק' בשם הדסה, דבזה הנערה שהיא הנשמה באה, כאשר יהי' לה ששה חדשים בשמן המר גבורות דאבא לברר בכח הדין דח"ע וששה חדשים בבשמים, או"פ דבינה גבורות דאימא אז ע"י זה שהוא יסוד אבא באים להתענוג שבג"ע שהוא בא ע"י הקדמת העבודה בבירורים ושיתהפכו להיות בשמים.

תוכן. שמן המור גבורות דאבא, בשמים גבו' דאימא.

פרק ע. יבאר כי סממני הקטרת י"א, יו"ד הוא להעלות הטוב שבי"ס דקלי', והי"א הוא מקיף דלבונה, והוא בירור י"א ארורים, דאו"ה הרי יש להם ג"כ הארה אלקית דקרו לי' אלקא דאלקייא, וכאדם המודה בדבר המופלא שמ"מ הרי הארה יש לו ואף כי אין ממשיכים בזה מאומה במוחם ולבם, ומ"מ קרו לי', וכאדם המודה וקורא בשם דבר המופלא, שהוא מפני גילוי מקיף העליון מקיף על הכל, ולזאת המן כמו שהוא לאחר הבירור מלביש את מרדכי.

תוכן. מקיף דלבונה.

פרק עא. נת' דמרדכי מר דרור מירא דכיא שהוא פנימיות ח"ע, והוא בחי' אין, ובכדי שיהי' בכח הח"ע לברר את החשך ולהפכו, דהגם דחכ' אור הוא רק מה שהחשך נדחה, אבל בכדי שהחשך יהי' אור הוא ע"י לבוש מל' שהוא ההתנשאות דיש אמיתי שזהו המן דקדושה שבא מבירור דקלי', וכן הסוס הוא המשכת האור עד למטה מטה מה שאין בכח החכ' מצ"ע (וכנ"ל פ"ס במעלת הס' על הא') ושיהי' הכח בחכ' אתברירו.

תוכן. המן דקדושה נותן כח בחכמה, להיות בחכ' אתברירו, גם חשך הגמור.