קלו,א

פרק עב. יקשה דמאחר דקרו לי' אלקא דאלקייא מדוע לא יהי' המשכת בחי' כתר מל' ג"כ ע"י המן, ויבאר כי הקו אם כי הוא אחר הצמצום אבל שרשו קדום באוא"ס שלפני הצמצום, דשם שרש נש"י בבחי' העצמות ולכן הם נש"י דוקא יכולים להמשיך בחי' כתר מל', דבמדרי' רמה ונשאה כזו אין שרש להמן כלל אפילו כמו שהוא לאחר הבירור, והוא נמשך אך ורק ע"י הביטול דנש"י שזה ביכולתם מפני שרשם בהעצמות דוקא לכן הם דוקא יכולים להיות בביטול כזה, והם הם הממשיכים בחי' העטרה למטה מטה.

תוכן. הקו שרשו מעצמות אוא"ס, כח הביטול שיש בישראל הוא משרשם בהעצמות.

פרק עג. יבאר כי במצות יש ב' דברים הא' הוא גופי הדברים קודם שנעשה בהם המצוה כמו האתרוג וקלף התפילין, דהתהוות היש הנה בממלא זה הוא מהארת הסובב דוקא שההתהוות הוא בבחי' ציווי כי הוא צוה ונבראו בדרך ממילא, וכמו ציווי המלך שהוא כן בדבר גדול וקטן בשוה, דהכל הוא מרוממות העצמות דמלך המרומם, והוא רק חיצוניות הרצון, אבל פנימיות הרצון הוא מפני שנתאווה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים, והב' הוא קיום המצות בפועל בגופו שמבטל רצונו ודעתו ומניח תפילין, ועי"ז הוא ממשיך הרצון הפשוט דנח"ר לפני שאמרתי ונעשה רצוני ועי"ז ממשיכים בחי' העטרה.

תוכן. ב' מדרי' במצות הא' יש הנבחר למצוה והב' כשעושה המצוה בפו"מ.

פרק עד. נת' שממה דכתי' בדבר ה' שמים נעשו משמע דהתהות הנבראים הוא בדיבור וסותר למה שנת' בענין כי הוא צוה ונבראו בדרך ממילא שהוא גילוי אור הסובב, ודיבור בכלל ורוח פיו בפרט זהו ממלא.

תוכן. בדבר ה' שמים נעשו.

פרק עה. יבאר כי בכל דבר יש חומר וצורה שנק' אור וכלי שזהו כמו גוף ונפש, החומר והצורה מובדלים בשרשיהם דהצורה הרוחני' היא בדבר ד', והחומר הוא מבחי' סובב שעז"נ כל אשר חפץ עשה, דבאצי' יש ג"כ חומר וצורה שהם אורות וכלים הנה אור החכ' הוא מקור האו"פ והתהוות הכלים הוא מבחי' המקיף דוקא, והיינו שמבחי'