קלז,ב

תוכן. הרצון דאנא אמלוך סיבת הרצון על השתל', במלכות העיקר התנשאות, מל' דארעא הוא רק מנהיגם, ומל' דרקיע מחי' אותם.

פרק פב. ובדוגמא כזו יובן גם במחה"ק שהוא בחי' מל' דא"ס שנקראת רעוא דכ"ר, רעוא רצון רעדכ"ר רצון לכל הרצונות, וכמו שהוא במל' דאצי' שהוא בדוגמת ע' המלוכה למטה בהתנשאות דוקא, רק שלמטה ההתנשאות הוא רק בהנהגה ולא בחי' חיות ממש, ולמעלה הוא בחי' חיות, כמו"כ הוא במל' דא"ס שהוא בחי' חיות, אמנם להיותו מדרי' גבוה ביותר אף שהוא בא להחיות בכל יצור ונברא ממש, אבל הוא סתום ונעלם בעצם, ועוד זאת שהיא הנותנת להיותו בכולם בשוה בלי הבדל עולמות היותר עליונים ובריאה היותר קטנה דעוה"ז הגשמי השפל להיות כולם נכללים ברצון זה שהוא סובב הכללי, והוא המחי' אותם ומקורם, רק שבא אח"כ בהתחלקות פרטי' והמשל בזה למלך שעלה ברצונו לבנות פלטרין הרי רצון זה כללי, ואח"כ בא הרצון על עצם הבנין שיהי' הפועל, ואח"כ יבוא רצון ג' ממה יהי' הבנין מעצים או מאבנים, ואח"כ באים רצונות פרטי' בהחדרים וציוריהם ואופני היותם בפרטי פרטיות שבהכרח שהם משלימים הרצון הכללי, והיו כלולים תחלה בו, אלא שעתה התגלו במקומם וזמנם הנה התגלותם אינו מחדש דבר, והרצון הכללי הקדום הביאם, והוא הנמצא בהם גם עתה אך גם עתה הוא בתכלית ההסתר מהם, להיות שהם רצונות לעצמם.

תוכן. רעוא דכל רעוין רצון הקדום הכללי, והוא בחי' מל' דא"ס.

פרק פג. ויבואר זה עפ"י משל ב' והוא הרוצה להרויח ועושה מו"מ, והרי יש בזה גוף ועצם העסק, שהוא הפנימיות ויש ג"כ החיצוניות שאינו דבר כ"כ כמו הנסיעה בעסקים, והדברים המצטרכים לנסיעה והטרחות שבזה אין לו רצון, הרי בהכרח כי הרצון הכללי דריוח במו"מ הרי נכללים בו הרצונות והפרטים האלו ג"כ, אמנם ג"ז יובן דהגם שברצון הקדום הכללי נמצא הכל גם דברי' קלי הערך, אבל בהם לא יהי' גילוי הרצון רק הוא בהעלם גמור, ומ"מ הרי בהעלם נמצא מאחר שזהו המשלים כללות הרצון, אשר בדוגמא כזו יובן במ"ש כל אשר חפץ ה' עשה ברצון הקדום שבו נכלל הכל, והוא נמצא בכל, וזהו בחי' סוכ"ע חיות ממש בכל העולמות, ובהעלם, וכולם בשוה.

תוכן. משל דהרוצה להרויח במו"מ שהוא רצון כללי.