קלח,א

פרק פד. והמדרי' הב' בהמשכה וגילוי העצמות בבחי' מדה וגבול, ויקשה כי מא"ס בלתי בעל גבול יהי' המשכה במדה וגבול, ויבאר כי הקו הנמשך אחר הצמצום הוא בהקדמת הצמצום והסתלקות אור העצמות לגמרי, כי לולי זאת לא הי' אפשר להיות או"כ בבחי' ע"ס כפי שהוא, רק בל"ג, וכח זה שיהי' הצמצום ושהצמצום יהי' באופן שיהי' אח"כ גילוי הוא רק בכח העצמות דכל יכול, וזהו בריש הורמנ' דמלכא, רצון ורשות, גליף חקק גליפו בחי' הצמצום הראשון שבטהירו עילאה שלפה"צ.

תוכן. המשכת הקו ע"י הצמצום.

פרק פה. ראשית גילוי הקו הוא בחכ' שהיא ראשית ההשתל' כי בכל המדריגו' המדרי' הראשונה הוא חכ', וגם בעוה"ז הגשמי החכ' באדם ובכל מיני הברואים, וחכ' הוא אלקות, ולכן נלאו חכמי הרופאים והתוכנים לעמוד על בורי' להיותה אלקי' ונמצאת בכל אפי' זבוב ותולעת.

תוכן. חכמה ראשית ועיקר בכל הנבראים והיא אלקית, הנמצאת בכל הנבראים.

פרק פו. והנה כ"ז הוא התהוות עצם ומהות האור של החכ' וכן שארי הספירו' שע"י הקו, אבל התהוות הכלים [דכלי הוא מהאור גופא פמ"ו ועי' בקיצור] הוא מבחי' מקור המקיפים, והוא גם הוא הנותן כח להגביל האורות, דכל אור עליון הרי התחתון כלול בו, ועד שלא יופסק העליון לא יתגלה התחתון, וזה בא מהכלי בכח שרשה בבחי' מקיפים.

תוכן. אור העליון כולל בתוכו אור התחתון.

פרק פז. יבאר שבעליית הרצון הכללי דאנא אמלוך, שהוא סיבת עליית הרצון על כללית ההשתל', הרי בהכרח שבעלי' זו עלה גם השיעור ומדה בהתפשטות והגבלת העולמות, והיא המדרי' הב' בהמשכה במדה וגבול דוקא, ואם כי יפלא הדבר איך יתכן מא"ס הבל"ג שיהי' גבול, אבל באמת היא הנותנת להיותו בל"ג אמיתי, דהגבול ובל"ג שוין, ומשלימות העצמות הנה כל תנועה באה בשלימותה העצמי, וזהו חק נתן, דחו"ג כלולים בהעצמות.