קלט,ב

משיח, ובזה על ב' אופנים אם בעתה, עת ה, או אחישנה והיינו שיגיע זמן עליית המל' בכתר אז יגאלו גם אם לא יזכו.

תוכן. סדר הכ"ח עתים בסדר חו"ג, קץ הגלות.

פרק צה. וזהו מהר קח כו' למהר בהבירורים ובמילא יהי' קץ להקלי', דאזלעו"ז ישנו ג"כ סוסים שגוזלים מהקדושה, ולכן מהר כו' למרדכי שיהי' הבירור בקדושה.

תוכן. בקלי' יש ג"כ סוסים.

פרק צו. עוד פי' מהר קח כו' לטובתו שעת הקץ עוד לא בא, ולע"ל יהפך הכל לטוב, ומה שיאבד הוא רע הגמור, ואז אהפוך אל העמים [אבל בבוא הקץ יתבטלו בלאה"כ] ולכן ימהר בזה לטובתו.

תוכן. לע"ל יהפך רק הרע דעכו"ם, וכמו וגר כו'.

פרק צז. ובכ"ז יובן ראשית גוים כו' אבד, דז' עמים יתבררו ועמלק יאבד, והנה הז' מד"ר הרי עצם המדה טובה היא, רק שיש בה תערובות רע כמו לגרמייהו, עמלק ישות ובישות שהוא התנשאו' הא' הוא המורכב בעושר וכו' הב' חוצפא שאינו דבר כלל, כמו גלי הים שהפועל בהם הוא הרוח, או כמשל הולד שנוצר ממבחר המ"ד ומ"ן והשליא מהפסולת, ובהיותו בבטן הוא שומר להולד, וכאשר נולד הולד זורקים אותו, כן ישראל בהיותם במצרי' כמו ולד, עמלק השליא ולכן אחריתו עדי אבד.

תוכן. ז' עמים ועמלק, מד"ר וחוצפא, חוצפא גלי הים, עמלק אחריתו עדי אבד כשליא הנשלכת לחוץ. דרוש שני וקבל היהודים את אשר החלו. ובו מ"א פרקים פרק א. יקשה דבמ"ת דוכל העם רואים, בכל העילוים האלו, יהי' רק התחלה, ויקדים שרש ענין מ"ת הלא קיים אאע"ה כל התורה, ומה התחדש, ויבאר כי עבודת אברהם באהבה, ובאהבה ב' מדרי' הא'