קמ,ב

דמעות של שמחה, כמו רע"ק שזלגו עיניו, והב' מהיפוכו מהצער שעד כה לא זכה לאור נעלה כזה, וגם זה מסבב דמעות מדחיקת המוח, וזהו דכתי' על לע"ל בבכי יבואו בבכי' של שמחה וצער כא'.

תוכן. תענוג וצער הם ב' סבות להעדר קבלת אור.

פרק ו. ובכדי שיוכל האור דשם הוי' דרצוא להתיישב, הנה זה עתה בקיום רמ"ח מ"ע, שהמצות נקראים אברים, כמו האברים אל חיות הנפש כן המצות בהם מתיישב האור דשם הוי' בכל מצוה בפרט, רמ"ח ושס"ה או"י ואו"ח.

תוכן. מצות אברים להרצוא דשם הוי'.

פרק ז. ובזה יובן מעלת מ"ת, כי עבודת אאע"ה ברו"ש באהבה כנ"ל דאהבה שרש מ"ע ויראה שרש מל"ת, אבל המעשה עיקר שיהי' כלי לזה בעשי' הוא למעלה מהרו"ש דממכ"ע וגם דסוכ"ע דאברהם, והוא הביטול שהקדימו נעשה לנשמע, והוא רז, ומה שמ"ה משתמשי' בו הוא רק ליתן כתר לישראל, דכח זה הוא שניתן למ"ה בעת מ"ת.

תוכן. מצות מעשיות למעלה מרו"ש דאהבת אברהם.

פרק ח. במ"ת שהקדימו נעשה הי' רק התחלה לעשות כלים לקבלת האורות, ובימי אחשורוש גמרו זאת ע"י שעמדו במס"נ כל השנה, ועל אשר החליטו להרג כולם ולא לעבור ח"ו על דת, והי' מס"נ בפועל ולא רק בכח, ומס"נ מגיע בהעצמות ממש, ולזאת מצות מס"נ לא נאמרה בתורה כלל, שהיא בירושה לנו מאבותינו, ובזה המשיכו את אור העצמות ממש, וכן במצות בפו"מ, ממשיכים מדרי' גבוה יותר, וזהו לבוש מל' תורה וסוס מצות בפועל.

תוכן. בימי אחשורוש מס"נ בפועל, מס"נ מגיע בעצמות, לבוש מל' תורה, וסוס מצות.

פרק ט. יבאר כי במ"ת כי תרכב על סוסיך ב' בחי' סוסים, הא' שכחו גדול לעלות בהר במרוצה גדולה, והב' שבכחו לרדת במישור בעמק עם משא כבדה ולא יכשל בו והם ב' מדרי' באותיות הא' שבכחו לבאר כל ענין עמוק ולעלות בעילוי, והב' להוריד כל עומק עד למטה מטה, ובמ"ת היו ב' מרכבות אלו שהם תו"מ העליונים וזהו מרכבותיך ישועה.