קמא,ב

לאומי' חטאת ולכאו' והלא מחי' נפש ומאי נ"מ, וגם מה שהנותן סלע לצדקה בשביל שיחי' בנו הוא בישראל דוקא, והענין בזה לפי שעיקר המצות הוא עבודה בביטול וזה רק בנש"י, ולכן בישראל גופא מי שהוא גסה"ר מונעו מלקיים המצוה כדבעי, ואם נותן צדקה ומתייהר וכדומה אז לפתח חטאת שמוסיף ח"ו יניקה לקלי'.

תוכן. קיום התו"מ ע"י ישראל דוקא, שבהם הוא הביטול, הגסות שבכל אדם מונעו מקיום המצוה בכוונה.

פרק יד. וזהו שהמן אמר יביאו כו' דהמן הוא הגסות דקלי', והנה לבוש וסוס נת"ל שזהו תו"מ וזה שייך לנש"י דוקא מצד הביטול שלהם, וזהו שאנו אומרים אשר קדשנו במצותיו, רוממות קדושת העצמות, יקר תפארת, והמן לגודל גאותו חפץ ביקר הקדושה דתו"מ ואמר יביאו כו' אבל שגה ברואה כי זה שייך רק לנש"י והוא אמר ונתון כו' הפרתמי' והוא עתידים צדיקים שיאמרו לפניהם קדוש שזהו פלא איך אפשר לדמות ליוצרם ב"ה, אלא דקדוש הוא המשכה מקדש העליון, שנמשך ע"י העבודה בתו"מ ולכן יאמרו לע"ל לפניהם קדוש.

תוכן. עתידים צדיקים שיאמרו לפניהם קדוש.

פרק טו. והנה אמר ונתון הלבוש כו' הפרתמים דוקא. דלבוש וסוס אם שזהו כבוד גדול מאד, הנה אין עוד שלימות הענין עד כי יבוא זה ע"י שר גדול ונכבד, דלמעלה הוא מיכאל כהנא רבא המלביש לכל הנשמות בג"ע בלבוש יקר הנעשה מקיום התו"מ שלהם בעוה"ז.

תוכן. מיכאל כה"ג מלביש הנשמות בג"ע.

פרק טז. וזהו וקבל היהודים ל' יחיד והוא ע"ד דכתי' במ"ת ויחן ישראל כולם כאיש א'. וגם עתה אנו אומרים ברכנו אבינו כולנו כאחד, בבחי' אחדות דוקא להיות גילוי האור שמאיר בתורה הוא בתכלית היחוד, ולכן הוצרכו להיות כולם כא', דכל עיקר סיבת הפירוד הוא משינוי הצירופים, ריבוי התחלקות האורות בכלים שונים, וכמו רש"י ותוס' מבארים סברא אחת בצירופי אותיות שונים, אמנם כאשר אור השכל מתחלק בעצם זה לזכות וזה לחוב, או בשכל א' של זכות באופנים שונים זהו שהשכל יוצא ממקורו בריבוי אופנים.

תוכן. לקבל את התורה, וכן ברכנו אבינו הוא כאשר באחדות דוקא.