קמג,ב

פרק כח. וזהו קימו וקבלו, קימו מה שקבלו כבר במ"ת, דבמ"ת המס"נ שלהם הי' ע"י גילוי מלמעלה, וזהו כפה עליהם הר כגיגית לעורר הרצון פנימי, אבל בימי מרדכי ואסתר הי' זה מצד עצמם, וזהו אשר החלו במ"ת, ולכאו' אין נ"מ בזה כלל שבכל אופן הוא מס"נ, אך הענין הוא שע"י המס"נ הזה קיימו את התו"מ ממקורה העצמי, ולכן מכאן מודעא רבא לאורייתא להמשיכה ממקורה בהשתל'.

תוכן. המס"נ שהקדימו נעשה לנשמע הי' ע"י גילוי מלמעלה והמס"נ דפורים בכח עצמן.

פרק כט. כתי' ליהודים היתה אורה, ל' נקבה ולא הי' אור ל' זכר, אורה מפעיל יוצא להאיר כל מיני אור, ויקדים ענין כפה עליהם הר כגיגית, ויבאר כי יש ב' מדרי' באתעדל"ע הא' בסבת אתעדל"ת, והב' הבאה מצ"ע, ולכאו' הבאה מצ"ע למעלה יותר, כי הבא באתעדל"ת הוא לפי ערך עצמות התחתון וכמו התלמיד שמשיבין לו רק כפי אופן שאלתו בלבד.

תוכן. אורה מפעיל יוצא להאיר, ב' מדרי' באתעדל"ע הא' בסבת אתעדל"ת, והב' מעצמה.

פרק ל. והנה באמת אתעדל"ע הבאה בסבת אתעדל"ת גבוה הרבה יותר מאתעדל"ע הבאה מעצמה, ואם כי העלאת מ"ן של העולמות הוא בתכלית הקטנות לגבי עצמותו ואינו בערך, אבל נעוץ סופן בתחלתן, במי נמלך, ישראל בקיום התו"מ שלהם למטה עלה במח' ונתאוה להיות לו ית' דירה בתחתונים, וא"כ האתעדל"ת מעורר הענג הנעלם שבעצמות, וראי' ברורה לזה מהזהר וכתבי האריז"ל דהשתל' האורות בעולמות הוא ע"י ריבוי צמצומים והעלם אחר העלם בריבוי העולמות עד שבא לאבי"ע, והוא שיבוא האור לפ"ע העולמות והמקבלים, אבל ע"י העלאת מ"ן נמשך אור העצמות למטה ממש, וכמו בענין הנסים שלמעלה מגדר השתל'.

תוכן. מעלת האתעדל"ע הבאה ע"י אתעדל"ת.

פרק לא. ובזה יובן ענין כפה עליהם הר, דבמ"ת הי' בחי' אתעדל"ע שמצ"ע, וחפץ בישראל באהבה עצמית, וזהו"ע ההר וכמאמר לא כאברהם שקראו הר, דזהו מדרי' אברהם באהבה שהיא קירוב כמו ההר שבולט, ויש הרים קטנים והרים גדולים, אה"ז ואה"ר, ומגילוי החיבה