השמים מספרים

א, א

א) השמים מספרים כבוד אל. הנה תחלה י"ל עיקר ההפרש בכלל בין יומין דחול שנק' מוחי' דחול ליומין דשבת שנק' קודש. והוא בחי' מוחין דקודש עילאה דאו"א עצמן שמאיר בז"א (והוא זיווג ישראל ורחל). אבל בימות החול הוא בבחי' מוחי' דיניקה בבחי' הקטנות של המוחי' דאו"א שמאירין בז"א (והוא זיווג יעקב ורחל) והיינו ענין ההפרש שבין בחי' מוחי' דיניקה למוחי' דגדלו' כידוע. וי"ל ביאור ענין ב' מדרגות הללו דמוחין דיניקה ומוחי' דגדלו'. דלכאורה שניהם הם בבחי' המשכות והתפשטו' אור השכל במדו' להחיותם ולקיימם וכידוע דבינה נק' אם הבנים כו'. ומהו ההפרש בין המשכו' מוחי' דיניקה במדות להמשכות מוחי' דגדלו' הכל הוא במדות בלבד כו'. אך הנה יש עוד מדרגות שלמטה גם מבחי' מוחי' דיניקה והוא כמו בחי' קטנות דעיבור תלת גו תלת כו' שזהו רק בבחי' נה"י שבנה"י ובחי' היניקה הוא בחג"ת רק בעיבור המוחין הוא בהעלם בנה"י כמא' למה הילד דומה כו' ראשו בין ברכיו כו' ובהולדו יוצא לידי גילוי והוא בחי' המוחי' שבא בקטנות דבחי' המעשה בלבד. וביאור הדבר ידוע שגם בבחי' נה"י כלול מחב"ד וחג"ת כו' והוא כמו שאנו רואי' שיש חילוקי מדרגות בבחי' המעשה בפועל ממש כמו למאוס בפועל דבר רע המזיק ולבחור בדבר הטוב שזה יש גם בבהמה שבורחת ומואסת מפועל רע המזיק כשלהבת אש או נחש ועקרב וכה"ג והוא בחי' המדות שבמעשה בלבד להבחין בין טוב לרע שבו השייך לענין מעשה בלבד וגם שיש בזה קצת הבחנת הדעת אין זה בחי' דעת כלל כידוע ולמע' מזה הנק' מדות טבעיות בחי' חג"ת שבמעשה כו' כמו התינוק קטן שיש בו מדו' במעשיו לאהוב מעשה דבר זה ולשנוא לזולתו גם שאינם מוכרחים ע"פ הטבע בטו"ר ממש כמו שהתינוק קטן יחפוץ בבקשתו להוליכו ברחוב ולטייל ולא יחפוץ בהיפוכו וכן לברר באיכות המאכל ומשקה וכה"ג וגם יש בו השמחה והצער וכה"ג ואעפ"י שאין לו דעת עדיין בבירור הדברים כהבחנת הגדול וכשיגדל מעט יש בו אז גם בחי' הדעת שבמעש' לעשו' בהרחבת הדעת ונק' שכל שבעשי' בפ"מ כמו לצייר או לבנות באיזה דעת אע"פ שזולת המעשה אין בו דעת דהיינו גם במדות רק במה ששייך למעשה והוא בחי' חב"ד שבנה"י כו'. והוא בוחר במעשה הטוב לו ובורח ממעשה הרע לו באמצעות הדעת דוקא ולא מצד הטבע כמדות הטבעיות כו'. עד שיוכל להיות בבחי' העשי' ריבוי התחכמות יתירה כמו ע"ד דוגמא מאומן חכם הבקי במלאכתו בכל חלקיו בהבחנה רבה ובהתחכמות יתירה עד שנק' חכם בדבר זה כמו חרש חכם וכן במעשה רוקם וכל מלאכת חכמה אע"פ שבזולת זאת המעשה אינו בר דעת כלל וכלל. כי כח שכלו אינו מסוגל רק בבחי' המעשה בלבד וגם בזה יש מינים מחולקי' ויש ששכלו מסוגל במלאכה זו ולא במלאכה