והוא כחתן יוצא מחופתו

כו, ב

(מד) והוא כחתן יוצא מחופתו. פי' בזוהר וז"ל ואיהו נהיר בכל אינון גווני נהורין דלתתא וע"ד והוא כחתן יוצא מחופתו בנהירו ונציצו דכל נהורין גניזין דכולהו בתיאובתא וברעותא שלים יהבי לי' רעותייהו ונהירו דלהון כמה דלחתן אית לי' רעו ותיאובתא דכלה למיהב לה נבזבזין ומתנן וע"ד והוא כחתן יוצא מחופתו מאן חופתו דא עדן וכמ"ש ונהר יוצא מעדן ועדן דא איהו חופה דחפיא על כולא ע"כ. הנה מ"ש ואיהו נהיר כו' ר"ל האי שמשא קדישא שהזכיר קודם שהוא בחי' יסוד אבא שמלובש בבחי' יסוד ז"א כנ"ל ועז"א והוא כחתן יוצא כו' דקאי אדסמיך ליה לשמש שם אוהל כו' דאחר ששם אוהל בהם הוא כחתן יוצא מחופתו דא עדן כו' ויציאה זו שיוצא מחופתו הוא להאיר לכל בנין קומת המל' שנק' גוונין נהורין דלתתא שהן ע"ס דמל' שנק' נהורין דלתתא ודוקא לאחר ששם לעצמו אוהל בהם שהן בחי' מקיפים דאו"א ששם לעצמו תחלה ואח"כ יוצא מחופתו להאיר לכלה בחי' המל' ג"כ מאותן אורות המקיפי' וז"ש יוצא מחופתו בנהירו ונציצו דכל נהורין גניזין שהן בחי'