מזמור שיר ליום השבת

מא, ג

(סו) מזמור שיר ליום השבת תושבחתא דא אדה"ר קאמר לה בשעתא דאתתרך מג"ע ואתא שבת ואגין עלי' ואוקמא חברייא תושבחתא דא עלמא תתאה קא משבח לגבי עלמא עילאה יומא דכולא ביה איהו שבת מלכא דשלמא דילי' ודא איהו מזמור שיר ולא כתיב מאן קאמר לי' ליום השבת יומא עילאה שבת עילאה דא שבת ודא שבת שבת עילאה שבת תתאה מה