ומעשה ידיו מגיד הרקיע

י, א

(יח) ומעשה ידיו מגיד הרקיע. פי' בזוהר שם וז"ל. ומעשה ידיו ההוא טלא עילאה דנהיר מכל סטרין גניזין דאיהו מעשי ידיו ותיקונא דילי' דמתתקנא ביומא דא מכל שאר יומין ע"כ. פי' טלא עילאה הוא הנק' ג"כ בשם בחי' טלא דבדולחא שנחשב מז' תיקונין דגלגלתא כידוע. ולהבין עניינו יש להקדים ענין ההפרש בין טל למים דהנה המים נק' גשם על שם ההגשמה כי מהות המים נתפס במישוש ובראי' והגם שמציאות התהוותם הוא מכח האידים הדקים שעולין מן הארץ הנק' קיטור הארץ הדק ורוחני אך בעלותו עד שיעור נ"א מיל בגובה חוזר ויורד ומתעבה והן העבים שיורדים מטר וגשם מן השמים כידוע אבל עכ"פ מתגשם בירידתו מגבוה לנמוך אך מהות הטל הוא רוחני בתחלת מציאותו כי הלא אין הטל נראה לעין ולא נתפס במישוש היד כלל וכלל רק אנו רואים לחלוחית הטל בהגיע לארץ ממש (ובאמת הנה יש ב' מיני טל האחד העולה מן הארץ וגם הוא דק ורוחני אבל נק' קיטור עכ"פ מורכב מחלקי רוחניות היסודות ארמ"ע שבארץ ואין זה אידי הארץ הגשמיי' העולים כקיטור ממש עד נ"א מיל שזה קיטור גשמי שעולה מחלקי יסודות הגשמי' לפי העת והזמן דקיץ וחורף וכה"ג שממנו נתהוה העבים כנ"ל אבל בטל נא'