נשמת כ"ח

נג, א

(פד) הנה מבואר בזוהר דלעיל בפי' נשמת כ"ח שהוא נשמתא דפרחא מחה"ע כו'. והוא בחי' נשמה יתירה שבכאו"א מישראל בשבת וכמש"ל. אך הנה להבין פי' המלות בפרטיות וסדר הדברים דנשמת כ"ח תברך כו' ורוח כ"ב תפאר ותרומם כו'. הנה פי' כ"ח הגם שמפרש בזוהר לתיבת ח"י בחה"ע אבל לא נת' דרך פרט לאיזה טעם נק' ח"י והוא כידוע שהוא בחי' ח"י חוליות דשדרה שכלולי' ומתאחדים ביסוד כשמשפיע אורו ושפעו בהמשכת מ"ד להוליד ולד והטיפה שבמוח הולכת דרך חוט השדרה שבח"י חוליות וכל בחי' התכללות עצמותו בטיפה זו מכללות כל הכחות שבנפשו וכללות כל רמ"ח איברים כנ"ל באריכות היינו ע"י בחי' ח"י חוליות שכוללי' כל קומת אדם מראשו לסופו בכל בחי' פרצוף אדם שכלול מחב"ד חג"ת נה"י שהן בחי' ט"ס בכלל (ולפי שכ"א כלול מט' הרי פ"א בכל א' וג' מיני כלים ג"פ טפ"ט הוא רמ"ג וה"ח המגדילים הוא רמ"ח שזהו עיקר בנין האדם והוא ע"י החוליות שכלולין ממוחין וחג"ת כו' ונק' רוב בנין האדם לגבי טומאת אוהל דאדם לפי שמעמידין כל בנין הגוף כו' דהיינו כח המחבר לחבר הכל יחד בציור קומה

נג, ב

שלא יפרדו זמ"ז ולכך בהמשכת מ"ד דיסוד יש בו התכללות מכל האיברים שמרגיש מכולם ע"י הח"י חוליות דוקא כמ"ש במ"א) ולכך נק' יסוד בשם ח"י ע"ש ח"י חוליות שכלולי' ומתאחדים בו להוליד בצלמו כדמותו בכל פרצוף בכל פרטי פרטיהם בדומה לו ממש וזהו פי' כ"ח כל הוא בחי' יסוד בכ"מ ע"ש בחי' התכללות שכולל בעצמו כל פרטי המשכות והשפעות כל האורות שכלולי' ומתאחדים להיות נשפעים ע"י דוקא שהוא המשפיע את כללות כולם יחד ולכך נק' כל כידוע בפי' כי כל כו' וקונה הכל כו' ופי' כ"ח היינו שמקבל בחי' כל זה מח"י חוליות שכלול בהן מכללות כל הקומה דפרצוף אדם להוליד בדומה לו כו' וד"ל. ופי' נשמת כ"ח הוא בחי' נשמה יתירה ששרש' בכלל בחי' נשמתא דפרחא מחה"ע כנ"ל דהיינו שנמשכה מבחי' יסוד שנק' כ"ח ולכך נק' נשמת כ"ח. ולהבין בה"ד וגם להבין מאיזה טעם נק' בשם נשמה יתירה דוקא הנה ילה"ק תחלה בביאור ענין שמך מלכנו שאומר כאן בנשמת כ"ח תברך לשמך כו'. דהנה ידוע דבחי' המל' נק' בשם שמך כי התפשטות האור והחיות בעולמות אינו רק מבחי' שם ומל' כמ"ש מלכותך כו' שמתלבש בג' עולמות בי"ע בבחי' הצמצום דשם אלקים דהיינו בחי' ה"ג מנצפ"ך המפרידות הבל הדיבור כו' שמגביל ומחלק לצירופים רבים מאוד ומחמת זה מסתעפים ריבוי התחלקות הנבראים לאין קץ ושיעור כמ"ש בס"י המליך אות ה' כו' מכאן ואילך צא וחשוב עד אין קץ כו' וכ"ז מפני שנותן מדה וגבול באופן התחלקות אור האלקי לכל התהוות פרטי הנבראים כפי שיעור וצמצום לכאו"א בפרטי פרטיות וכ"ז בהשפעת חיצונית העולמו' דבי"ע כידוע ועד"ז יובן ג"כ בבחי' שפע פנימי' העולמו' שהן הנשמו' דבי"ע שמבחי' פנימי' הכלים ג"כ בא האור אליהם בשיעור ומדה בגבול לכ"א בפרט וכמו הנשמות בג"ע שנהנין מזיו השכינה שהוא בינה שבמל' דאצי' שנמשך במדה וגבול לכ"א כפי שיעור השגתו שמקבל בשרש התהוותו מאין ליש מאחר שנשמות דבי"ע הן בבחי' בריאה כמ"ש אתה בראת כו' ואם הי' נמשך האור האלקי יותר מכפי המדה היתה מתבטלת ממציאותה (להיותה בבחי' או"כ חומר וצורה כמו בגידול הולד בט"ח וכמשי"ת בסמוך בפי' ורוח כ"ב כו') וכמו במלאכים כשהושיט אצבעו קטנה ביניהן ושרפן כו' וכ"ז מפני ששרש הנשמות ומלאכים דבי"ע מבחי' ה"ג דשם אלקים שבא בבחי' צמצום ומדה כנ"ל אבל בחי' אור הזרוע לצ"ע שהוא בחי' יסוד ז"א שנק' חה"ע הרי הוא למעלה מבחי' המדה והצמצום דש"א להיותו עדיין בבחי' האצי' ממש שלמעלה עדיין מהעלם וצמצום האור דש"א כידוע וע"כ נק' נשמתא דפרחא מחה"ע בשם נשמה יתירה פי' יתירה שהיא יתירה על בחי' קו המדה והצמצום דשם אלקים שבכל נברא ונברא שנמשך מבחי' המל' ע"י ה"ג מנצפ"ך כו' ולהיותה באה יותר מכפי המדה נק' נשמה יתירה והוא שרש ענין נשמה יתירה שמאיר על כל ניצוץ

נג, ג

אלקי בכאו"א מישראל בכל ליל שבת כמ"ש בזוהר ע"פ כי בו שבת וינפש כו'. וע"כ יש ביכולת נשמה יתירה זו לברך לשמך כו' דהיינו להביא תוס' ברכה והמשכה בשמך שהוא בחי' המל' שבא במדה וגבול להיותה בב"ג ומדה מפני שנמשך מחה"ע שלמעלה מבחי' הצמצום דשם אלקים כנ"ל. וזהו נשמת כ"ח תברך לשמך נשמת כ"ח דוקא ולא נשמה אחרת זולתה ששרשה רק בבחי' מל' שבאה בגבול שאין ביכולתה להמשיך בחי' תוס' ברכה כו' וד"ל. אך א"ז מובן עדיין איך יכול להיות הארת אור דחה"ע הנ"ל בנשמה למטה שהיא באה בבחי' גבול מאין ליש גמור ולהיות נק' בשם נשמה יתירה. אמנם הענין הוא מצד בחי' יחיד' שבכל ניצוץ הנברא שמאיר בה שרשה הראשון בבחי' אור הזרוע לצ"ע במל' כמו בחי' המל' שנק' נשמה כללית שבחי' כתר שבה שדבוק בז"א נק' נשמה יתירה בכלל מטעם וינפש כו' וד"ל. וכאשר מצינו הרבה נשמות גבוהות שהי' שרשם רק מאור הזרוע לצ"ע בלבד כנשמת יוסף שהוא מעלמא דדכורא לבד ע"כ הי' משפיע לשבטים שהן מעלמא דנוק' וכמ"ש במ"א בענין קמה אלומתי כו' וכן בכל דור ביחידי סגולה שנק' צדיק יסוד עולם בבחי' צ"ע כמו נשמת רה"מ סבא וכה"ג שנק' נוני ימא רבא שהוא בעלמא דאתכסיי' שלמעלה מעלמא דאתגלייא בבחי' המל' וכן נשמת רשב"י שא' עליו בזוהר מאן פני האדון כו' דכר מדוכרניתא כו' שהוא מבחי' דיסוד ז"א שנק' אדון כל הארץ שלמעלה מבחי' אדנ"י כמ"ש מלפני אדון חולי ארץ דאתבסמת נוק' כו' וד"ל: