ורוח כ"ב

נג, ג

(פה) ורוח כ"ב תפאר ותרומם זכרך מלכנו תמיד כו'. הנה נשמת כ"ח ורוח כ"ב הכל קאי בבחי' אור הזרוע לצ"ע בחי' יסוד ז"א שכלול כנ"ל ובתחילה א' דנשמת כ"ח תברך לשמך בבחי' מוחין חדשים דמל' מטעם הנ"ל בבחי' נשמה יתירה ואח"כ ורוח כל בשר הנמשך ביסוד ז"א תפאר ותרומם זכרך מלכנו שהוא בחי' יסוד דמל' כו' וביאור הדברים הנה ילה"ק תחילה שיש בבחי' אור ושפע הנמשך מיסוד ז"א ב' מדרגות הא' בבחי' אורות והב' בבחי' הכלי' שנק' צורה וחומר בחי' הנשמה היא בבחי' האור והרוח בבחי' הכלי כמו בכ"מ בנשמ' ורוח דהיינו צורה וחומ' בחי' הנשמה הוא בבחי' צורה דמוחין ורוח במדות כו' (וכמו שמצינו במלאכים שכלולים מחומר וצורה הרי כלולים מרוח ואש כמ"ש עושה מלאכיו רוחות משרתיו אש לוהט כו' אלא שהרוח הוא בבחי' פנימי' וצורה והאש הוא בבחי' חיצונית וחומר לפי שעיקר בחי' המלאכים הוא בבחי' רוח ונפש בלבד כמ"ש בע"ח אבל הנשמות עיקרם בבחי' נשמה ורוח ע"כ בחי' האור והפנימי' הוא הנשמה ובחי' הכלי וחומר החיצונית שלהם הוא הרוח וכמ"ש אכן רוח כו' ונשמות כו') והענין הוא להיות כי אנו רואים בהתהוות המציאות במקבל שהוא בחי' הנוק' כמו כשמצטייר הולד בבטן ט"ח הרי יש בו צורה וחומר במציאות מורגש