ומבלעדיך כו' פודה ומציל

נד, ד

(פז) ולהבין זה בתוס' ביאור הנה י"ל ג"כ מ"ש אח"ז פודה ומציל כו'. ולכאורה הפ' דפודה ומציל באמצע דאין לנו מלך דתחו"ס דפודה ומציל שייך למ"ש בתחילה גואל ומושיע דגאולה ופדיי' ענין א' הוא רק שהגאולה בחנם והפדי' בכסף כידוע. והנה י"ל תחילה מהו בחי' מושיע שהן בחי' החסדי' שביסוד כנ"ל כי הנה כתי' כוס ישועות אשא פי' בחי' המל' שמקבל ריבוי החס' מיסוד דז"א נק' כוס ישועות כוס מלא ישועות (והטעם שנק' כוס דוקא כי כוס גימט' פ"ו בגי' אלקים והמתקת הדיני' דאלקי' דקטנות נק' כוס ישועות וכשמקבלת המל' מא"א נק' כוסי רוי' בגימט' ארך כמ"ש במ"א שזהו ענין המאמר כסא דמלכא משיחא רכ"א לוגין כו'). וזהו ג"כ פי' פועל ישועות בקרב הארץ שהוא התגברות החסדים להמתיק הדינין והגבו' שביסוד דנוק' שנק' קרב הארץ (וכידוע בפי' מלפני אדון חולי ארץ דאתבסמ' נוק' כו' שנמתקו הגבו' דנוק' בריבוי החסדים המתגלים