וה' הנה לא ינום

נה, ג

(פח) וה' הנה לא ינום ולא ישן המעורר ישינים כו' הנה ילה"ק תחילה בשרש ענין השינה שהוא הנק' דורמיטא כידוע והוא בחי' הסתלקות המוחין כו'. ובה"ד ידוע עד"מ בשעת השינה אנו רואים שאור השכל שבכלי המוח מסתלקים ונעלמים והעינים נסגרו' משום דעינים שרשם במוח הראש וכאשר תגבר על האדם אונס שינה זהו בא מצד כלי המוח שהוא הקרום החופה עליו שתכבד בכלי המוח ההבלים והאידים שעולים שם מן המאכלים או מחלישת כלי המוח להכיל כו' או השכל והעיון היותר מכפי יוכל שאת או כאשר יטרד בכלי מוחו הרבה יותר מכפי יוכל שאת או מרוב יגיעה וטרחה רבה ירדם בשינה שהוא הסתלקות הצורה השכלי' מכלי המוחין עד שלא ישיב ולא יענה לקוראיו וגם אם [יניעוהו] לא ירגיש