המעורר ישנים

נז, ב

שבבחי' רע דנוגה דעשי' כמו שרש הז"מ רעות דתאוות ורציחה כשרו של עשו כו' שיודעים ריבונם ומכוונים למרוד כו' זהו הנק' רע דנוג"ה שא"א שיקבלו מבחי' המוחין שבדיבור העליון שבא בצירופים כו' רק מתמצית ופסולת שיצא בין צירוף לצירוף משום שנא' וכבודי לאחר ממש לא אתן כו' והיינו ג"כ ענין אלם מאלקים דמי אלה היינו כשיש הארת המוחין בדיבור דמל' גם עד צמצום היותר אחרון כמו מי ברא אלה דהיינו צבא השמים והארץ הגשמי' כו' אבל בחי' אלם היינו כשנפסק אור החכ' בדיבור לגמרי שאז הוא בבחי' אלם וזהו נאלמתי דומי' כו' (וכידוע "נאלמתי "דומי' "החשתי ר"ת נדה שהן ה' דמים טמאים דנוק' שמקבלים החיצוני' יניקה משם כו' וכמ"ש לפתח חטאת רובץ כו') וזהו ג"כ משארז"ל אין כמוך באלמים שזהו כשעכו"ם מרקדי' בהיכלו כשחצוני' מקבלי' תוס' יניקה מהיכלו דהיינו גם מבחי' עצם החכ' שבדיבור ולא בגילוי שהרי נא' וכבודי לאחר לא אתן רק בסוד גלות בהעלם כו' אבל הן הן גבורותיו שעכו"ם מרקדים בהיכלו והוא שותק שעז"א אין כמוך באלמים כו' לפי שזהו הנק' א"א מאריך אף לרשעים כו' שנא' טוב א"א מגבור שאין גבורה גדולה יותר מזו למשול ברוחו שלא יקפיד ויקצוף על שונאיו הרשעי' שמרקדים בהיכלו כמשל הסובל סבלנות גדולה כששונאו הבזוי מאוד בערך מדבר גבוה ומעיז פניו לשלוח ברעה פיו ולשונו כו' ולא עוד אלא שבהיכלו מרקד כו' שאין לך גבו' מכל גבו' מגיע לגבו' הסבלנות דמדת א"א לכך אמר טוב א"א מגבור ומושל ברוחו מלוכד עיר לפי שבזה מנצח הכל יותר מגבור בגבורתו לכך אמר אשר שלט האדם בליעל באדם דקדושה לרע לו דוקא וזהו אין כמוך באלמים לסבול ולשתוק מה שעכו"ם מרקדין בהיכלו בגלות השכינה שנאמר טמאו את היכל קדשך. (וכמו ר"ע שחק שראה שועל יוצא מבית ק"ק ואמר אם לעוברי רצונו כו' והן הן גבו') לנצח בשתיקה זו דוקא וכמ"ש טוב א"א כו' במה שמאריך אף לרשעים כדי להאבידם בזה. וכמ"ש בפרוח רשעים כו' להשמדם כו' ונמצא שמ"ש נאלמתי כו' שזהו כענין אין כמוך באלמים הנ"ל ה"ז בא דוקא מתכלית הגדלות דמוחין כידוע דכל מה שבחי' הגדלות דמוחין ביותר יותר יוכל לסבול ההיפוך ולא יכעוס וישתוק יותר וכל שאין המוחין בגדלות כ"כ לא יוכל לשתוק ולסבול כ"כ כו' שזהו בחי' א"א שבמקור הגדלות דחכ' נקרא בחי' גבורה דע"י שבח"ס וזהו הן הן גבורותיו והיינו שהחזירו עטרה ליושנה כמ"ש ויצעקו בקול גדול שא' הגבור משום דהן הן גבורותיו וכמ"ש ברז"ל וכמ"ש במ"א דעטרה ליושנה הוא בחי' כתר מל' דאיהו כתר עליון שהי' מאיר בב"ר ובבית שני חסר ה' דברים אורים ותומים ולוחות כו' שכ"ז בבחינת כתר ובזעקתם שהי' גבורי כח