והמתיר אסורים

נז, ד

(צא) והמתיר אסורים והסומך נופלים וזוקף כפופים. הנה הזכיר ג' מדריגות אסורים ונופלים וכפופים והן זה למטה מזה במדריגה דהיינו מתיר אסורים למטה במדריגה מנופלים. ונופלים למטה במדריגה מכפופים נמצא אסורים למטה מכולם ולמעלה מהם נופלים ולמעלה מנופלים כפופים שהן לנגד ג' עולמות דבי"ע דהנה ידוע בסדר השתלשלות דבי"ע ה"ז בא בבחי' ירידה וצמצום אור האלקי דבחי' המל' בהסתר אחר הסתר ומיעוט אחר מיעוט וכמ"ש אתה אל מסתתר שאור האלקי מוסתר ומתעלם בכמה מיני ריבוי צמצומים והעלמות רק שבא בסדר והדרגה בתחילה מוסתר בעולם הבריאה (ונק' אסתר שמסתתר בבריאה) ובחי' נוגה דבריאה בהסתר וצמצום גמור ובירידת האור יותר בעולם היצי' מסתתר שם יותר ולפ"ע היריד' הוא בנוג' דיצי' ההסתר והצמצום ביותר ובעשי' יורד האור במיעוט היותר בהעלם וממילא בבחי' נוג' דעשי' שם הוא הצמצום גמור עד שהן בבחי' פירוד גמור וכמו הע"ש דנוגה שנק' אלקים אחרים כו' וכמ"ש בע"ח דנוגה דעשי' רובו רע ומיעוטו טוב ונוגה דיצי' חצי רע וחצי טוב כו' ונוגה דבריאה רובו טוב ומיעוטו רע כו' (וכמ"ש במ"א בענין בראתיו יצרתיו אף עשיתיו דאף זה הפסיק הענין משום דבעשי' בא בבחי' הריחוק והצמצום ביותר שמוסתר שם הרבה יותר מערך היצי' לגבי הבריאה לפי שזהו כמשל מחדו"מ דדיבור מתאחד במח' ויש בו הארת המוחין דחכ' בשלימות כמו במח' רק בעשי' שנבדל מן הדבור בבחי' המוחין שם הצמצום יותר ואעפ"י שנא' כולם בחכ' עשית אבל מצד הבדל וריחוק כח המעשה בפו"מ מן הדיבור נפסק שם עצם המוחין. וזהו אף עשיתיו ולזה בא"ז לעו"ז דעשי' שהוא נוגה דעשי' רובו רע כו'). והנה כמו שהנשמה בגוף כך בחי' המל' שמחי' ג' עולמות בי"ע במדריגות דנר"נ בחי' נשמה בבריאה ורוח ביצי' ונפש בעשי' (והן ג' מדריגות דמחדו"מ הנ"ל) ואנו רואים שאור נצוץ דנשמת אדם למטה מתלבש וקשור בבחי' גלות בכחות הטבעי' הבהמי' דנה"ב כמו בכל תאוות הנפש הטבעי' בגשמיו' שהנצוץ אלקי' מושלל מזה והוא בסוד גלו' כמו שאסור וקשור בשבי' ממש והן הנשמות שנק' אסורים שאסורים וקשורים בגלות בידי זרים שהן החיצוני' שבנוגה דעשי' שמלובש בנה"ב כו' כמו ע"י שיעבוד פרנסה בכל מוחו ולבו וכו' כמ"ש נבלע ישראל בגוים וכמו וכל חכמתם תתבלע כו' וכמ"ש במ"א ואעפ"י שאינו נק' רע גמור וכה"ג אבל אין בנצוץ הזה שום תערובת רע כלל רק שאסור בשבי' כו'