ברוך עושה בראשית

סה, א

(קב) ברוך עושה בראשית. פי' אימא דאצי' כמ"ש בסידור האריז"ל ובה"ד הנה ידוע בביאור ענין בחי' בינה דאצי' שנק' אימא אם הבנים היינו אם המולדת הבנים שהן בחינת המדות דז"א שהי' תחלה [בעיכוב בבטן] אימא כו' וכמו שאנו רואים שנולדו המדות שבלב מכח ההתבוננות שבמוח שנק' אם הבנים כו' וכשנולדים יוצאים בבחי' התפשטות וגילוי בכמה פרטי' שונים דהיינו בג' מדריגות חלוקות חב"ד חג"ת נה"י שנק' מושכל מורגש מוטבע כידוע ומלובשים בג' מיני כלים כו' וכ"ז הי'