ברוך מרחם על הארץ

סה, ג

(קג) ברוך מרחם על הארץ. פי' בחי' ז"א דאצילות כמ"ש בסידור ובה"ד הנה ידוע בענין ארץ

סה, ד

שהוא בחי' מל' דאצי' שבבי"ע שנק' ארץ עלמא דאתגלי' כמ"ש תוציא הארץ תדשא הארץ וכמ"ש והארץ הדום רגלי שהוא בחי' ומדרגה היותר אחרונה שבאצי' שיורדת למטה להחיות רוח שפלים בע"ג מאין ליש ממש וידוע שעיקר בנין המל' הוא מבחי' הגבו' שהוא מבחי' הצמצום והדין דשם אלקים כידוע בפי' כי שמש ומגן הוי' אלקים דאלקים הוא בחי' הצמצום להסתיר לשם הוי' דז"א שנק' שמשא ואז יוכל להיות מלך על עם נפרד וכמ"ש במ"א בפי' להודיע לבנה"א גבורותיו שהוא ה"ג דשם אלקים המצמצם אז וכבוד הדר מלכותו ברב עם הדרת מלך שבא בריבוי הצמצומים להיות מלך על רוב עם בחינת התחלקות אותיות וצירופים רבים כו' וזהו דינא דמל' דינא אותיות אדנ"י א' די"ן כו' (כי בנין המלוכה בדין ומשפט אע"פ שנא' והוכן בחסד כסא אבל הנהגת העולם בחסד גם זה אמת בדינא דמל' כמ"ש במ"א בענין השופט כל הארץ כו' דמלך במשפט ודין יעמיד ארץ אבל צדק דאיהו דין היינו עצם בנין המל' שהוא מבחי' הגבו' ויש כאן ג' דברי' חסד ודין ומשפט שהן חג"ת דהיינו עצם בנין המל' מבחי' דין וצמצום והיא אימת מל' מצד כח הדין שבמל' וכסא המלוכה הוא המדות בהנהגת עולם הוא בחסד כמו המנהיג עולמו בחסד כו' ובמשפט דאיהו רחמי' בחינת ת"ת הכלול מחו"ג יעמיד ארץ בחינת התיקון וזהו השופט כל הארץ כו'). ולפי"ז מה שהוכן בחסד כסא החסדים הללו באין למל' מבחי' החסדים דז"א דוקא וכמ"ש כי אמרתי עולם חסד יבנה כו' וכידוע לפי שבחי' עצם מדת המל' היא בבחינת הדין והגבו' (וכמ"ש במ"א בענין ארדה נא ואראה הכצעקתה הבאה אלי שהוא בחינת המל' גזירת דינא כו' והוא שם אלקים דבראשית וכמו ויבאו בני האלקי' להתייצב כו' לנגד חסדי' דהוי' כו') וכאשר בחי' החסדי' דז"א גוברין על בחי' הגבו' דמל' וממתיק אותם אז נאמר כי גבר עלינו חסדו שגברו החסדים דדכורא (וכמ"ש במ"א בענין ההופכי הצור אגם מים דגבו' דנוק' שנק' צור נהפכו לאגם מים מי החסדים להחיות העולמות משום דאתבסמת נוק' כו' וכמ"ש מלפני אדון חולי ארץ שנמתקו בחסדי' דיסוד ז"א שנק' אדון כל הארץ) אך כאשר אין החסדי' מספיקי' להמתיק לגבו' דמל' מגודל עוצם ריבוי הקטרוגי' דמדת הדין (וכמו במעשה דסדום כמ"ש הכצעקתה הבאה אלי כו' שגברו במל' בחי' הדין של עונות סדום ביותר כו') או כמו בר"ה שאז עלי' המל' בבחי' הרוממו' וההתנשאות למעלה והוא בבחי' גבו' העליונות דז"א שהוא גבו' דיצחק דינא קשי' כו' וכמ"ש במ"א עד שלא יצדק אז לפניו כל חי וגם בקדושיו ומלאכיו לא יאמין ושמים לא זכו בעיניו משום דכולא קמי' כלא כו' בהיותו בעצם הרוממו' שלא יעלה אז לרצון גם כל כשרון מעשה היותר טוב ונעלה מכל העלאת מ"ן דכל העולמות אינו תופס

סו, א

מקום כלל (וגם שלפי ערך הרוממות כל הצדקות כחטא יחשב משום שאינו כדבעי למעבד לפ"ע הגדולה זהו כמו חטא ממש וכידוע בענין סלח לנו בשמ"ע וכענין הווידוי ביוהכ"פ בעלי' המל') ואז לא יועיל כל המתקת ריבוי החסדי' רק בבחי' המשכת רחמים דוקא שהרחמים יש בו ב' מעלות הא' שגם שהוא רם ומתנשא בעצמו ביותר אדרבא לפ"ע הרוממות ביותר יותר ירחם על השפל הנבדל מערכו וכל עבודתו כצדיק גמור יחשב וירבה לסלוח לו כי גם כל כשרון מעשיו כלא יחשב וכמ"ש אם צדקת כו' א"כ אדרבא ירחם על עוצם שפלותו ומקבל כל שימצא בו לטוב גם שהוא בתכלית הפחיתות כמשל העבד השפל ביותר גם מלאכתו הגרועה ככיבוד החצר או כחוטבי עצים בעול גמור כצדק יחשב לו יותר מצדקות העבד הנאמן בכל ביתו מאחר דלא זכו בעיניו כל כשרון רק מצד הרחמנות ישפיל א"ע להיות זכאי בעיניו כל עבודה א"כ כל שיותר בשפלות יותר יקבל לרצון מצד שרחמנות שם יותר כו' ומזה הטעם עצמו יומתק כל דין וקטרוגים היותר קשות שאין בכח ריבוי החסדים להמתיק משום דמצד הרחמנות גם כל חטא קשה ירבה לסלוח לו מצד העדר תפיסת מקום שאז מדת הרחמים גובר ביותר כמו תינוק בן שנה שאין מעשיו בהפסד כלי או כמו שמכה את אביו ואת אמו וכה"ג לא יחשב חטא כלל שזהו מצד גודל שפלות ערך קטנות הדעת דתינוק ירבה מדה"ר עליו וכה"ג יובן במעלות מדה"ר שבכחו להמתיק כל הדינין והגבו' שבאין בב' סיבת הנ"ל מה שאין בכח החסד לעולם וד"ל. וזהו ברוך מרחם על הארץ. מרחם דוקא להמתיק לבחינת תגבורת הדין והגבו' שבמלכות מב' סיבות הנ"ל וד"ל. וכמ"ש במ"א בענין הטוב כי לא כלו רחמיך והמרחם כו'. ברוך מרחם על הבריות. פי' בחי' נוק' דז"א דאצי' כמ"ש בסידור. וביאור הענין ידוע דבחי' מל' דאצי' נעשה ע"י לבריאה ובחי' י"ג מדה"ר נמשכים מא"א לז"א ומז"א לנוק' וזהו וחסידיך יברכוכה יברכו כ"ה שנמשכי' י"ג מכילין דרחמי' דא"א במל' והיינו כשושנה כו' דאית בה תליסר עלין כו' וכידוע והיינו ענין מרחם על הארץ בחי' ר"ר דא"א שמאיר באסתכלותא בז"א ומז"א מרחם על הארץ להמתיק לגבו' דנוק' כנ"ל אך מאחר שהמל' באצי' קבלה המשכ' י"ג מדה"ר דא"א ע"י ז"א (בחי' יעקב בריח התיכון כו') אח"כ משפעת י"ג מדה"ר הללו למטה בעולמות הנפרדים בע"ג וזהו ברוך מרחם על הבריות שבחי' המל' מרחם על הבריות דבי"ע נשמות ומלאכים עד נשמות שבגופים בעוה"ז שנמשך גם להם הארת י"ג מדה"ר שבמל' לעוררם בתשובה לבלתי ידח כו' כידוע בענין בת קול מכרזת בכ"י שובו בנים כו' ובכרוז זה מתעוררים להשיב את הנדחים כו'. וכך יש התעוררות שנמשך מלמעלה בכל העולמות לעוררם משינתם שיוכלו להעלות מ"ן כו' וכידוע

סו, ב

בכרוזים שבכל חצות לילה כו' וכ"ז רק מבחי' ר"ר העליונים שבכ' בכלל שנמשך במל' ובחי' המל' שולח ב"ק ומכרזת מצד הרחמים שעל הנדחים כו' וכמ"ש עד יערה עלינו רוח ממרום רוח זה מתעורר מר"ר שבמל' שמרחם על הבריות בכ"י כו' ולהיות כי הנבראי' והנמצאים הן בע"ג א"א שיקבלו הארת י"ג מדה"ר שבז"א דאצי' עצמו משום דבאצי' איהו וחיוהי חד כו' והכל בבחי' א"ס איך יוכל בע"ג לקבל כו' רק ע"י אמצעות בחי' המל' דהיינו שתחלה מרחם על הארץ שהוא המשכות י"ג מדה"ר דאצי' במל' שהוא מקור כל בע"ג הנק' ארץ כנ"ל ואח"כ מבחי' מל' נמשך הרחמים העליונים לבריות דבי"ע. וז"ש ברוך מרחם על הבריות אחר שמרחם על הארץ דוקא כי הא בהא תליא דאותן הרחמים העליונים שבז"א דאצי' מהארת פנים דא"א כו' מתצמצמים ומאירים דרך בחי' המל' שמקבלת מז"א לבי"ע ע"י שהמל' נעשה כתר לבי"ע ואז נק' הרחמים הללו ע"ש בחי' המל' וכמו הכרוזים שב"ק מכרזת כנ"ל אז כל רחמים שנמשך בעולמות הכל מבחי' המל' דוקא כמ"ש אלקי עולם ברה"ר רחם עלינו אדון עוזנו כו' וכמ"ש במ"א. וכן למחול עונות ביוכ"פ שצריך לבוא ע"י בחי' המל' דוקא להיות נושא עון הנעשה בפו"מ וכמו והוא רחום יכפר עון ממש שצ"ל לזה המשכה דמל' בבחי' כח הפועל בנפעל הזה למחוק ולכפר עון כו' ולהשיב ממנו אפו בפו"מ כו'. וזהו מרחם על הבריות בפו"מ יהי' מי שיהי' גם בריות שהן למטה מאוד כמו שזן ומפרנס לכל שזהו מרחם על הבריות למצוא להם טרף מזונם וכמ"ש הזן את העולם כו' בחסד וברחמים נותן לחם לכ"ב כו' וכה"ג. אך הנה כל התפשטות רחמים שבא למטה מטה ע"י בחינת המל' דוקא ה"ז בא ממה שהמל' קבלה מתחלה מהמשכו' י"ג מדה"ר שבאצי' דוקא שהרי מצד עצם מדת המל' הוא מדת הדין היפוך הרחמים כנ"ל בענין דינא דמל' כו' רק ע"י שמרחם על הארץ להמתיק כל בחי' הדין והגבו' שבמל' אז ממילא לפ"ע זה מרחם מדת המל' על הבריות וכמו בכל ר"ה ור"ה שנהפך המל' ממדה"ד למדה"ר לכל העולמות מטעם זה כנ"ל ולכך סמך ב' המאמרי' האלה כא' משום דהבה"ת ממש כנ"ל וד"ל: