ברוך משלם שכר טוב

סו, ב

(קד) ברוך משלם שכר טוב ליראיו. פי' בסידור בחי' א"א דברי' והענין יובן בהקדם תחלה שרש ענין הג"ע אשר הנשמות נהנין שם מזיו השכינה בכל שבת וחודש דוקא וכמ"ש והי' מדי חודש כו' שהוא עלי' הנשמות בג"ע מהו הזיו הזה שנהנין ממנו ומהו ענין העלי' שלהם מדי חודש ושבת דוקא. דהנה לכאו' הרי הג"ע הוא נברא ומחודש מאין ליש כו' שהרי נא' ויטע ה' אלקים גן בעדן מקדם כו' והוא כמו ג"ע הארץ בקו השוה (שהוא בריאה מאין ליש ברוחנית הארץ דמל' דעשי' והוא בחי' בינה שבמל' דעשי' וכמו"כ בג"ע