ברוך פודה ומציל

סז, ג

(קו) ברוך פודה ומציל פי' בסידור האריז"ל בחי' אימא דברי' כו' וביאור הענין הנה י"ל תחלה בביאור המאמר הידוע דאימא עילאה דאצי' מקננא בכורסיי' דבריאה שהוא בחי' ו"ק דבריאה וז"א דאצי' מקנן ביצי' וז"ש כאן בחי' אימא דבריאה היא אימא דאצי' שמקננת בו"ק דבריאה (וכמו"כ בחי' אבא דבריאה הנ"ל היינו בחי' אבא דאצי' ממש רק כשיורד להאיר בחב"ד דברי' נק' אבא דבריאה שעז"נ כולם בחכ' עשית כו' ולכך נק' חי לעד בכללות דאבי"ע דאבא שרש כל האצי' כידוע). והנה