משובח ומפואר

עא, ד

(קיב) משובח ומפואר בלשון חסידיו ועבדיו פי' אחר שמהולל בפה עמו שהוא בחי' אימא דיצי' הנ"ל אמרו משובח ומפואר בבחי' ז"א דיצירה שהוא בחי' ת"ת בכלל וכמ"ש בסידור. ולהבין שרש הטעם למה נק' ז"א בכללותו בבחי' ת"ת דוקא (וכמ"ש במ"א בפי' מי כמוך באלים כו' דאל חסד אלקים גבורה ות"ת הוא בהוי' דוקא שהוא עיקר בחי' ז"א כידוע). הנה יש להקדים תחלה בשרש ענין מדת התפארת מהו בהיות ידוע שעיקר בחי' התפארת שהוא הפאר והיופי בעצם כמו הפאר והיופי שבבחי' מראה גוונין בציור נאה כאשר הבגד מרוקם ומצוייר בכמה גוונים שונים אז הוא בבחי' הפאר וההדור ויופי שבו להיות נחמד לעין כל רואה ומסתכל ביופי ציורו. והנה ידוע שאין זה רק כשהציור בא בעירוב הגוונין במזיגה נכונה ומדוקדק באופן שהוא נאה ומהודר ומפואר דאם אין הציור רק מגוון א' אין בו הידור ופאר כלל כמו מראה הלובן בלבד. אע"פ שמראהו מבהיק בלבנינותו אין נק' הדר ויופי כלל וכמו"כ במראה אדום לבד או הירוק לבד אעפ"י שהוא נאה במראהו בעצם אבל אינו נק' הידור ופאר ויופי רק כשמעורב בגוונין הרבה זה בתוך זה כמו אודם ולובן וירוק כו' וכה"ג כשמצויירין זה בתוך זה ובאופן שנאות לענין ההידור והיופי בעירוב במזיגה נכונה לא ירבה האחד על זולתו ולא יעמוד ויתערב אחד במקום זולתו אלא כל אחד על מקומו יבא ויחנו יחד סביב עד שבין אמצעות כללותם יחד יהי' נחמד למראה העין בבחי' פאר והידור ויופי גדול וכמו"כ בכל דבר שהוא מעורב וממוזג בכמה מיני הפכים יחד באופן הנאות להיות בו ענין התפארת וההידור נק' תפארת והידור יהי' מה שיהי' בכל חלקי דצח"מ בכל פרטי פרטיהם כמו אילן נאה ובית נאה וכל בע"ח נאה ומהודר הכל הוא רק בהיותו בעירוב כמה הפכים יחד כשהוא ממוזג ביופי והידור גדול כמו איש נאה (כאבשלום שהי' איש יפה להלל) כו' במראה אדום ולבן במזג אופן היופי בתכלית נק' איש יפה ומהודר וכה"ג גם ברוחניות החיות דנפש אדם כמו המדות והשכל וגם בחושים החיצוני' (כראי' בעין שיש בו יופי כמו יפה עינים וטוב רואי שנאמר בדוד) וכמו בקול הניגון שיש בו יופי והידור כשהוא ממוזג בכמה מיני קולות הפכים יחד כקול של מרירות וקול של שמחה במזיגה א' באופן שהוא נאה ויפה שיתפעל השומע בעונג נפלא כמו העונג מפאר והידור יופי הגוון שבבגד ובע"ח ונק' קול ערב ונעים משא"כ כשקולות הניגון בלתי ממוזגי' בכי טוב לענין היופי והנעימות כמו קול א' מבחי' השמחה והתנשאות לבד וקול של שפלות והתעוררות עצב