יום ליום יביע אומר

יד, ג

(כו) יום ליום יביע אומר. פי' בזוהר שם וז"ל יום ליום השתא משתעי קרא באורח פרט איך השמים מספרים להאי כבוד ואיך האי רקיע נגיד להאי טלא כו' ואמר יום ליום יומא ליומא ודרגא לדרגא אוחו לאתכללא דא בדא ולאתנהרא דא מן דא מהאי ספירו דמנהרי ומנצצי שמים להאי כבוד יביע כמד"א מבע יתעבד כו' אוחו לאנהרא דא בדא ע"כ. הנה עיקר כללות המכוון במאמר זה הוא במה שמפרש יביע לשון מהירות כמו מבע כו' ובל' התרגום אוחו ל' מהירות כתרגום וימהר