ובשירי דוד עבדך

עד, ב

ובשירי דוד עבדך פי' זה המאמר ובשירי דוד עבדך אינו ענין מאמר בפ"ע אלא קאי אדלעיל מיני' וסיום דברי המאמר הראשון הוא שהתחיל האל אב הרחמן ומסיים ובשירי כו'. ומאמר נהללך הוא מאמ' בפ"ע כמ"ש בסידור (ולכך גם בסידור הנדפס הרי נקוד ב' נקודות להפסיק בין זה המאמר למאמר דנהללך שהוא התחלת ענין אחר) דבמאמר זה מדבר בבחינת מלכות דיצי' שהוא סוף כל המדרגות דעולם היצי' והתחיל בהאל אב כו' שהוא בחינת א"א דיצי' וסיים בסוף כל המדרגות שבו שהוא בחי' מלכות דיצירה וה"ק ובשירי דוד עבדך פי' גם בשירי דוד כו' שהוא סוף כל המדריגות גם בבחי' מל' דיצי' שם ג"כ מאיר אור הכתר דיצי' ואע"פ שהוא למטה מחג"ת נה"י דיצירה שהן נשמות ומלאכים בשרשם דשרש הנשמות הן האבות שהן המרכבה לחג"ת דיצי' ושרש המלאכי' שהן