יחיד חי העולמים מלך

עז, ג

(קכ) יחיד חי העולמים מלך. פי' בסידור בחי' יסוד ז"א (והוא ג' פרקין דיסוד ז"א נגד חב"ד חג"ת נה"י שביסוד כנ"ל. וזהו ג' מדריגות דיחיד חי העולמים מלך). והנה להבין ביאור וטעם לזה שיסוד נק' יחיד כמ"ש בספרי הקבלה שהוא בחי' יוסף צדיק ח"י עלמין שנקרא יחיד לאמו כידוע הרי תחלה י"ל בענין בחי' נו"ה תרין ירכין כו' שהן ב' פלגי גופא והן מתייחדין כאחד או כשנק' כליות יועצות כידוע אע"פ שמתייחדים ומתכללים כא' ממש לא נק' יחיד כמו בחי' יסוד מפני שהוא בחי' קו האמצעי דת"י שכלול מב' הקוין ומתאחדים בו בתכלית כ"כ עד שלא נחשב רק בבחי' יחיד שאין לו חבר כו'. ולכאורה י"ל בזה מהו ההפרש בין ההתכללות דנו"ה לבין התכללות דיסוד שכלול מנו"ה או מכללות ב' הקוין הרי שניהם נק' בשם התכללות עכ"פ וכל בחינת התכללות אינו נק' יחיד שלא הי' לו חבר כו'. אך הנה יש להקדים ביאור ענין נו"ה שנקרא כליות יועצות איך להשפיע השפע בגילוי למקבלים כידוע שהמה מחולקים ומופרדים זה מזה שכל א' מנגד לזולתו דייקא ומתכללים ומתייחדים שהנצח כלול מהוד והוד כלול מנצח כמו ב' ירכין דגופא שמחולקין ומתכללין כאחד. והענין יובן עד"מ מי שרוצה להשפיע דבר מה הרי ישית עצות בנפשו איך להשפיע אם באופן כך או באופן הפכו ושוקל הדבר בעצות וישוב זמן מה שלא הוחלט אצלו אם יהי' אופן השפע כך או כך כו' הרי עכ"פ התחלקות ב' אופנים יש כאן כמו אם השפע יהי' בריבוי בדרך חסד או בצמצום בדרך דין והמכוון א' הוא לטובת המקבל כבנו ותלמידו