מזמור שיר ליום השבת

עט, א

(קכב) מזמור שיר ליום השבת טוב להודות לה' כו'. הנה המזמור הזה הוא ענין ושרש א' עם מזמור לתודה אלא שבחול אומרים מזמור לתודה ובשבת אומרים מזמור זה במקום מזמור לתודה וזהו שאומרים מזמור שיר ליום השבת דוקא דמזמור זה הוא של יום השבת כמו מזמור לתודה ביומין דחול כי שניהם הרי הן בבחי' הודאה דוקא כמ"ש כאן טוב להודות כו' כמו מזמור לתודה שבחול שהוא על ההודאה (כמשי"ת