ואתה מרום לעולם ה'

פו, ב

(קלב) ואתה מרום לעולם ה' כי הנה אויביך ה' כו'. הנה בתחילה דיבר בפרוח רשעים שהוא בבחי' הבירורי' דעה"ד טו"ר שיש אחיזה שם לרע דנוגה עד שצריך איבוד ואיבודו זהו תיקונו וכנ"ל בפי' באבוד רשעים רנה כו' וע"כ א' ע"ז איש בער כו' לא יבין את זאת למה הם מצליחים כדי להשמדם כו' כי פי' איש בער הוא איש בליעל דקליפה והוא ג"כ מלך זקן וכסיל שחסר בו הדעת וכידוע בבחי' מלך הראשון בלע בן בעור וכמו לא יראו כבלע את הקודש שהוא אחוריים דדעת שממול עורף שמבליע ומכסה את המוחין שנק' קדש כו' ונק' כסיל שאין בו מבחי' החכ' כלל שהרי בחכ' א' ימותו ולא בחכ' שלא הי' שם שבירה כלל ובו נאמר וימלוך וימת כו' לכך לא ידע ולא יבין את זאת שהוא בחי' הבירורים דב"ן דבחכ' אתברירו דהיינו מ"ש בפרוח רשעים כדי להשמדם אח"כ כנ"ל כי שרש עה"ד טו"ר מתחיל מהחזה ולמטה כו' בהתפשטות המדות חו"ג דז"א בבחי' המל' להחיות רוח שפלים מאין ליש ושם אמר אזלע"ז עשה האלקים שהוא בחי' נוגה אבל למעלה מעה"ד כו' דהיינו בבחי' עה"ח דחכ' שבתורה איש בער וכסיל אין לו אחיזה ושרש שם כלל ומהיכן יהי' לו השגה זאת בבחי' הבירורים שבחכ' מאחר שהוא למעלה משרשו לגמרי (וכמ"ש במ"א במ"ש פרעה מי הוי' כו' כי אין שרשם רק בבחי' אלקים מבחי' אחוריים דאחוריים כנ"ל) אבל עתה מדבר בשרש ומקור כל הבירורים דעה"ד שבעצמו הוא למעלה מבחי' בירור