שתולים בבית ה'

פז, ד

(קלד) שתולים בבית ה' בחצרות בית אלקינו יפריחו. פי' שתולים הן הצדיקים בבית ה' ובחצרות בית אלקינו ע"כ צדיק כתמר יפרח כו' ואדסמוך לי' קאי ליתן טעם למ"ש תחילה צדיק כתמר כו' לפי ששתולים בבית ה' כו'. והענין הוא כמ"ש והי' כעץ שתול על פלגי מים דאורייתא מחע"נ והוא הנק' בית ה' כמ"ש דוד אחת שאלתי מאת ה' שבתי בבית ה' וכמ"ש בזוהר דאוריי' היכלא עילאה דקוב"ה וכמארז"ל משחרב בהמ"ק אין להקב"ה בעולמו אלא ד"א של הלכה שהוא במקום היכל ק"ק וזהו שתולים בבית ה'. ועד"מ העץ לפי שאותו המקום שהוא שתול ונטוע שם שאם אותו המקום שמן וטוב משמני ארץ יהי' עץ עושה פרי למעלה בתכלית העילוי והשבח שהכל הולך אחר השרש והשרש הוא מושרש ביניקתו במקום טוב ומשובח ביותר ע"כ ממילא יפריח פרי טוב ברוב התנובה כו' וכך הוא בעץ שתול על פלגי מים דתורה כמ"ש כארזים עלי מים כו' כידוע דתלת קשרין כו' ישראל מתקשראין באורייתא ואוריי' בקוב"ה דס"ר נש"י מתקשראן בס"ר אותיות דתושב"כ כעץ השתול על פלגי מים ששרשי יניקתו ולחלוחי' המי' גורמי' טוב עילוי גדול כו' כך כללות נש"י נק' אדם עץ השדה כנ"ל שרשי יניקתו ממים דאוריי' שהוא בחי' פנימי' מוחין דאבא בחי' עצמי' המוחין בעצמות מקור החכ' (שהוא כח המשכיל העצמי ההיולי כידוע) שמשם נמשך טפת אבא להוריד נש"י כמ"ש כי אתה אבינו כידוע דתו' נק' ראשית וישראל נק' ראשית (וכן שניהם נק' קדש מלה בגרמי' כו' קדש ישראל להוי' ראשית כו' ומתקשראן בתו' שהוא קודש העליון וכמ"ש בזוהר ישראל קדישין ואוריי' קדישא אבל אין קדוש כהוי' כו') ולכך אפי' ע"ה חייב לעלות ולקרות בתורה לפי שיש לו אות מיוחד בה לשרש נשמתו הפרטי' בס"ר שרשים הכללי' כידוע והיינו ג"כ שתולים בבית ה' באותיות תושב"כ שהאותיות נק' אבנים ואותיות תושב"כ נק' אבני קודש כמו בנין ההיכל ק"ק. וז"ש דאורייתא היכלא עילאה להקיף לנש"י כי הן מושרשי'