מזמור לתודה

צ, ד

(קלח) מזמור לתודה הריעו לה' כל הארץ. הנה מבואר בסידור פי' הכוונה דמזמור לתודה שהוא בחי' או"א דיצי'. וי"ל למה מזמור לתודה בבחי' או"א דווקא ובבחי' או"א דיצירה דוקא. והנה תחלה י"ל בכללות ענין קרבן תודה שבא על ההודאה דווקא וההודאה היא בבחי' או"א דווקא. וי"ל תחילה ענין הידוע בפי' אל דעות ה' שיש ב' מיני דעות. הא' בחי' ד"ע שהוא הדיעה דמשפיע שהוא מלמעלה למטה. והב' בחי' ד"ת שהוא דיעה דמקבל שמלמטה למעלה והן ב' הפכים ומ"ש כי אל דעות ה' שסובל ב' דעות הללו