חצרותיו בתהלה

צט, ג

(קנ) חצרותיו בתהלה. הנה ההפרש בין שעריו בתודה לחצרותיו בתהלה הנה ידוע שיש הפרש בין היכל לחצר שההיכל סגור בשערי' לא יכנוס רק ברשות והחצר פתוח לכל שיכולים הכל ליכנס שם ולעמוד ונק' שערי ההיכל פנימי' ושערי החצר חיצוני' ולזה כאשר אמר באו שעריו ר"ל על שערי היכל הפנימי וחצירותיו בתהלה ר"ל על שערי חצר חיצוני' וההפרש ביניהן למעלה הוא מובן עפ"י הנ"ל בענין שעריו בתודה שהן נש"ב שכלולים בה"ח דאימא כו' והן ה' מדות שבהשגה דבינה עצמה כנ"ל. ונק' שעריו לשון נסתר דקאי בשערי בינה עצמו כמו שהמדות המה בבחי' העלם עומק המושג עצמו. אבל בחי' חצר הוא במדריגה שלמטה מנו"ן ש"ב והוא בבחי' מל' דבינה או מל' דתבונה שזהו רק בחי' אותיות ההשגה של המושכל כאשר מתצמצם