ולילה ללילה יחוה דעת

יז, ג

(לא) ולילה ללילה יחוה דעת הנה ז"ל הזוהר שם רתיכא דיל' דאינון גופא דכורסייא איקרו לילות כד"א אף לילות יסרוני כליותי כו' רתיכא עילאה איקרי ימים יום ליום כו' ע"ש. הנה תחילה י"ל כלל ההפרש בין יום ללילה דכתיב ויבדל כו' ויקרא אלקים לאור יום ולחושך קרא לילה כו' וקודם ההבדלה שהי' אור וחושך משתמשין בערבוביא לא הי' הפרש בין יום ולילה. והענין הוא למעלה דבחי' ז"א נק' מדת יום כי עיקר בנין ז"א הוא מבחי' החסדים כמ"ש זכר חסדו וז"ש כי חסד אל כל היום וכן יומם יצוה ה' חסדו ובלילה כו' ובחי' המל' נק' לילה שעיקר בנין הנוק' מבחי' הגבו' והצמצומים (ומתחילה הי' דו פרצופי' עד שלקח צלע א'