יהי כבוד

ק, ד

(קנב) יהי כבוד ה' לעולם כו'. הנה מבואר בספרי האריז"ל דמזמור לתודה בבחי' או"א דיצירה ויהי כבוד הוא בבחי' ז"א דיצירה ותהלה לדוד הוא בבחי' כתר מל' דיצירה וארז"ל דיהי כבוד שרו של עולם אמרו שהוא בחי' מט"ט דיצי' שהוא מרכבה לבחי' ז"א דיצירה כו' ולכך יש בפסוקים דיהי כבוד מספר ח"י פסוקים ובכל פסוק מוזכר שם הוי' שהן ח"י הויות נגד ח"י עלמין גימט' ט"ט דמט"ט שכלול מט"ס דאו"י ואו"ח ט"ס פנימי' ומקיפים להשפיע למל' שנקרא חקל תפוחין ולכך יש בו קל"ז תיבות וקל"ח עם הכולל וכ"ב אתוון דתהלה לדוד שהוא בחי' כתר דנוק' דיציר' כלולים בו ולכך תהלה לדוד מיד אחר יהי כבוד ואין לשנות נוסח זה דיהי כבוד בין בחול בין בשבת ואין הפסק ביניהם גם בשבת וגם יש לכוון בח"י פסוקים הללו נגד וי"ו צירופים דשם שד"י שבבחי' כלים אמצעיים דז"א דיצירה שהן ח"י אותיות נגד ח"י עלמין דיסוד ז"א דיצירה וכו' ע"ש. והנה להבין כללות הענין יש להבין תחלה ביאור ענין דבחי' מט"ט