ה' שמך לעולם

קג, ג

(קנה) ה' שמך לעולם ה' זכרך לדוד ודור כו'. הנה הזכיר כאן ב"פ הוי' א' בשמך סתם והוא שמו העצמי שמורה על בחי' עצמותו ונקרא שם העצם ואח"כ ה' זכרך כו' מה שנזכר ונקרא בשם כשיזכירוהו למטה יזכרו אותו בשם זה וכמ"ש ה' למשה כי ישאלו ישראל מה שמו כו' זה שמי לעלם וזה זכרי לדור כו' וביאור הדברים הנה ידוע מארז"ל דקודם שנברא העולם הי' הוא ושמו בלבד הרי הי' לו שם קודם שנאצל ונברא העולם ונק' שם העצם שמורה על בחי' עצמותו ונק' שמו הגדול והוא מ"ש ה' שמך לעולם כו' ששמו בחי' נצחיות דא"ס בלי שינוי כלל כמו שהוא קודם שנאצל כו' הי' הוא ושמו בלבד כך אחר השתלשלות דאבי"ע כו' הוא ושמו העצמי בלבד וכמ"ש אני הוי' לא שניתי כלל ומ"ש ה' זכרך לדור ודור היינו מה שמבחי' שם זה נעשה מקור להשתלשלות דאבי"ע והוא בחי' מל' דא"ס אחר הצמצום שנמשך בבחי' קו להיות מקור לע"ס דאצי' שנקרא דורות כידוע בענין קורא הדורות מראש [מראש] דא"ק שזהו מבחי' מקור הרצון הקדום שכולל ע"ס בבחי' ההעלם לבא לידי גילוי בבחי' האצי' זהו נקרא קריאה שקוראים לדורות ממקור העלם הרצון כו' וזהו הנקרא זכרון שנזכר על העלם הרצון ושם שייך זכרון