בכל יום אברכך

קיא, ג

(קסד) בכל יום אברכך ואהללה שמך כו'. הנה מבואר למעלה בפי' ואברכה שמך כו' דברכה זו קאי בהמשכת י"ג מדה"ר מהארת פנים דא"א כו' וגם בפסוק זה שאו' בכ"י אברכך ברכה זו קאי על י"ג מדה"ר דוקא אלא שבתחלה א' בדרך כלל בכללות הברכה שנמשך מבחי' הכתר למל' שנק' שמך לפי שנתב"ס דוקא מטעמים המבוארים למעלה באריכות ובכאן מדבר בדרך פרט בפרטי המשכות הברכה מאור הכתר במל' והוא מ"ש בכל יום [דהיינו בכל יום ויום] נמשך ברכה מיוחדת בפ"ע וכמו ברכת כהנים שמצוה זו נוהגת בכ"י כשיש מנין שמתפללין וכהן א' מברך בכ"י ויום (רק מטעם קרי אין מברכין בכ"י כידוע) כי ברכת כהנים שרשו הוא ג"כ כמו בבחי' המשכת י"ג מדה"ר שהוא מבחי' הארת פנים דא"א כמ"ש יאר ה' פניו אליך ויחונך ישא ה' פניו כו' לפי שהכהנים שרשם בחי' רב חסד דא"א כו' שזהו בחי' כה"ג שנוטל חלק בראש דחכ' (ומשם נמשך לז"א שיצוה עליו לברך כמו שמבואר במ"א בפי' יברכך הוי' שהוא ז"א בלשון ציווי כו') וגם כאן א' בכ"י אברכך כו' שבכ"י ויום נמשך י"ג מדה"ר דא"א בכל פרטי האורות דז"א