אין אומר ואין דברים

יח, ד

(לג) אין אומר ואין דברים כו' פי' בזוהר שם וז"ל ובגין דהאי ברזא עילאה הוא ולא כשאר אמירה אזהיר קרא עליו ואמר אין אומר ואין דברים כשאר אמירן דעלמא אלא האי אומר ברזא עילאה בדרגין עילאין דלית תמן אמירן ודברים כשאר דרגין דאינון רזין דמהימנותא דאינון קלין דמשתמעי אבל הני לא אשתמעו לעלמין והיינו בלי נשמע קולם ע"כ. והנה להבין כ"ז יש להקדים תחלה במה שקשה לבעל הזוהר בפשט הכתובים ע"כ בא במאמר זה לתרץ הקושי' כי הנה לכאורה ב' הפסוקי' הללו סתרי אהדדי דבתחלה אמר יום ליום יביע אמ"ר ומיד חוזר מדבריו ואומר להיפוך אין אמ"ר ואין דברים כו' וקושי' זו מתרץ במאמר זה דסיפא דאמר אין אמ"ר כו' הוא פי' למקרא שלפניו שאמר יביע אמ"ר והיינו דאזהיר קרא זה שלא נטעה עמ"ש [אמ"ר] בתחלה שא"ז אמ"ר ממש כשאר אמירן בקלא דמשתמע אלא אמ"ר זה ברזא עילאה כו' דלית תמן אמירן כו' ומה שקורא לו בשם אמירן מאחר דלית תמן אמירן כו' הענין הוא שיש שם בחי' אמ"ר רק שהם בהעלם בקלא דלא אשתמע לעלמין ובזה מתורץ הקושי' ומיושב פשט ב' הכתובים שאינם סותרים זא"ז אדרבה זה מפרש לזה כו' וזהו תוכן פשט דברי המאמר הזה. אך להבין ביאור הדברים בשרשן י"ל תחלה בכללות ענין זה המאמר בענין אמ"ר זה דרישא שהוא ברזא עילאה בדרגין עילאין דלית תמן