קיד, ב

הנק' מים עליונים וכן ביסוד הרוח ואש לא יולד התחדשות בהן כלל רק כמו שהן בעצם [פשיטותן] ומציאותן ולא יתוסף בהן ועל ידן שום התהוות מציאות חדש רק מה שמתרבים בעצם לבד אבל בעפר הארץ הרי מתחדש חדוש מציאות שלא הי' בעולם כמו כל צמח עשב ותבואות וגם מים חדשים יולדו מבטן הארץ ונק' מים חיים כידוע וגם מציאות האש והרוח הן מתחדשים מאין ליש כעפר הארץ דוקא כידוע במיני מתכות ואבנים הצומחים ומתהווים מחדש בארץ דוקא וכענין עצי אלמוגים ומיני מרגליות הרי גם מיסוד הרוח מתחדש שם מאין [ממש] כו' וכה"ג בד' חלקי דצח"מ הרי הכל הי' מן העפר דוקא בבחי' החידוש מאין ליש דוקא כי חלקי הדומם והצומח התהוות המציאות שלהם בתמידות מן הארץ בא וגם החי והמדבר חיים וקיימים מן הארץ כמו ארץ מגדלת חכמים כו' (וכמ"ש נותן נשמה [עליה] עליה דוקא ורוח להולכים בה כו'):