ובקצה תבל מליהם

כג, ג

(מ) ובקצה תבל מליהם. שם בזוהר וז"ל מרישא דעלמא עד סייפי דעלמא משתעי אינון חכימי ליבא באינון דרגין גניזין אע"ג דלא אתיידעי. הנה הזוהר מפרש פי' דמליהם לשון תרגום של דיבור וקאי על ב"נ דמשתעי אינון חכימא לבא באינון דרגין כו' וזה אינו לפי הפשט הכתוב דמליהם זה קאי אדסמיך ליה ברישא דקאמר בכל הארץ יצא קום והיינו קוום דאמ"ר ודברים הנ"ל ועז"א דגם בקצה תבל מליהם ולא על ב"נ כו' אך לפי פי' הזוהר בקום שהוא הסיבה שיכולי' ב"נ למשתעי ברזא דמהימנותא כו' ע"כ מפרש למליהם על ב"נ דמליהם היינו מה דמשתעי מכח בחי' הארת קום והכל ענין וטעם א' הוא דהיינו מפני בחי' הארת קום בכל הארץ אשר מזה בא השפע והכח לכל בני עלמא דבי"ע לאשתעי ולכך בקצה תבל מליהם דב"נ והוא מליהם דאמ"ר ודברים שיצא קום כו' אמנם י"ל מהו ובקצה תבל מליהם דמשמע שיש ב' קצות קצה עליון וקצה התחתון וכמ"ש מרישא דעלמא ועד סייפי דעלמא דסייפי