ספריית חב"ד ליובאוויטש

השמים מספרים א, א
ומעשה ידיו מגיד הרקיע י, א
מגיד הרקיע יד, א
יום ליום יביע אומר יד, ג
יביע אמר יז, א
ולילה ללילה יחוה דעת יז, ג
אין אומר ואין דברים יח, ד
בכל הארץ יצא קום כא, ב
ובקצה תבל מליהם כג, ג
לשמש שם אוהל בהם כה, א
והוא כחתן יוצא מחופתו כו, ב
ישיש כגבור לרוץ אורח. כז, א
מקצה השמים מוצאו לא, ב
ותקופתו על קצותם לב, ד
ואין נסתר מחמתו לג, ג
רננו צדיקים לו, ג
לדוד בשנותו לז, א
מזמור שירו לה' שיר חדש מ, ב
מזמור שיר ליום השבת מא, ג
נשמת כל חי מז, א
נשמת כ"ח נג, א
ורוח כ"ב נג, ג
מן העולם ועד העולם נד, ב
ומבלעדיך כו' פודה ומציל נד, ד
וה' הנה לא ינום נה, ג
המעורר ישנים נז, א
והמתיר אסורים נז, ד
לך לבדך אנחנו מודים נח, ג
ועינינו מאירות נט, א
ברוך שאמר נט, ד
ברוך אומר ועושה סג, ב
ברוך עושה בראשית סה, א
ברוך מרחם על הארץ סה, ג
ברוך משלם שכר טוב סו, ב
ברוך פודה ומציל סז, ג
ברוך שמו סח, ב
בא"י כו' האל אב הרחמן סט, ג
משובח ומפואר עא, ד
בלשון חסידיו עג, א
ובשירי דוד עבדך עד, ב
ונזכיר שמך עו, ד
יחיד חי העולמים מלך עז, ג
משובח ומפואר עח, ב
מזמור שיר ליום השבת עט, א
להגיד בבוקר חסדך פא, ב
עלי עשור פב, א
איש בער לא ידע פג, ג
ואתה מרום לעולם ה' פו, ב
ותבט עיני בשורי פז, א
שתולים בבית ה' פז, ד
להגיד כי ישר ה' פח, ג
ה' מלך גאות לבש פט, ב
נשאו נהרות ה' צ, א
מזמור לתודה צ, ד
הריעו לה' כל הארץ צד, א
עבדו את ה' בשמחה צח, א
באו שעריו בתודה צח, ד
חצרותיו בתהלה צט, ג
הודו לו ברכו שמו ק, ב
יהי כבוד ק, ד
ממזרח שמש קב, ד
ה' שמך לעולם קג, ג
ה' מלך עולם ועד קד, ג
כי הוא אמר ויהי קה, ג
והוא רחום קו, ב
אשרי יושבי ביתך קז, ב
תהלה לדוד ארוממך קח, א
ואברכה שמך קט, ד
בכל יום אברכך קיא, ג
גדול ה' ומהולל מאד קיב, ג
דור לדור ישבח מעשיך קיג, ד