לא, ג

יותר מטובה זו שיחי' לעולם וד"ל:

(ו) ולהבין כל ענין זה בתוס' ביאור. הנה אנו מוצאין כל תוכן ענין זה בזהר בדרך קצרה והוא גבי עובדא דר' אחא מכפר טרשא שהיתה מגפה בעיר ועשה כמו מעשה הקטורת וכיפר על המקום הזה ותעצר המגפה כו' ואמרו שם שלא יפה עשה בזה דהגם שבודאי נתכפר ע"י עובדא זאת ותעצר המגפה כו' אבל מ"מ עלמא בחיובא אשתכח כו' ע"ש. והענין הוא להיות ידוע כי הטעם שהקטר' עוצרת המגפה כמו באהרן ע"י המחתה שעמד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה היינו לפי שבקטר' יש העלאת ניצוצו' דתהו שנפלו בי"א ארורים דקליפ' שנפלו בסיבת חטא עה"ד טו"ר שבא נחש על חוה כו' שהמות נמשך משם כמ"ש רגלי' יורדו' מות ונק' ארור כמ"ש החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע כו'. אך בהעלאת הקטר' יתהפך מארור לברוך ומרע לטוב דהיינו שהרע עצמו נעשה טוב שנק' סם חיים היפוך סם המות כמ"ש במ"א. וז"ש (דברים לג, י) ישימו קטור' באפך להמתיק הדין הקשה בשרשו ממות לחיים ע"כ בקטרת דוקא תעצר המגפה כו'. אך מ"מ אע"פ שיש ביכולת הקטרת להפוך ממות לחיים זהו מצד שניתקן עה"ד בעה"ח ע"ד הנ"ל באכילת אדם עה"ח לאחר שאכל מעה"ד שגם הרע יחי' ולא ימות ולא שניתקן הרע עצמו למטה שהרי מ"מ הרע עצמו נשאר באותו העון אשר עשו אנשי העיר ולא עשו תשובה ונתערב הרע בטוב ועלמא בחיובא דעה"ד אשתכח רק שע"י הקטורת יש המשכה מחיי עולם דעה"ח לעצור את המות כמו ויורהו ה' עץ וישלך אל המים וימתקו המים דידוע דמים המרים האלה הן בחי' גבורו' הקשות די"א ארורים כמו מים המרים המאררים דסוטה דצבת' בטנה כו'. וע"י השלכת עץ מבחי' עה"ח שהוא למעלה מעה"ד טו"ר ששם אין שרש לרע די"א ארורים כלל ע"כ ע"י דוקא נמתקים מים המרים ונעשים גם הם מתוקים כו' אבל לא שעצם המים הללו נתהפכו למתיקות כו'. משא"כ לעתיד דכתיב (זכרי' יג, ב) ואת רוח הטומאה אעביר הרי יבוער כל הרע ולא ישאר ממנו כלום כי כולו יהופך לטוב והנשאר שלא יהופך לקדושה יבוער לגמרי והוא ע"י הבירורים דעכשיו בתו"מ לאהפכא חשוכא וכו' ומרירו למיתקא עד שהזדונות עצמן נעשו זכיות כו' ולא יהיה עלמא בחיובא כלל וכלל. וכך היה צריך לעשות בעיר זו שיעשו תשובה ויבוער הרע ולא ישתכח עלמא בחיוב' כו'. אבל ע"י הקטרת בלא תשובה הגם שנעצר' המגפה בעיר לא יפה עשה כי הרי עלמא בחיובא אשתכח ויש לו קיום נצחי ע"ד הנ"ל בענין וחי לעולם שיהי' גם להרע קיום נצחי הגם שהיה מעביר המות והי' חי לעולם אבל יצא שכרו בהפסדו במה שהי' גם הרע חי לעולם שזהו נגד רצון המאציל מטעם הנ"ל. (אך א"כ למה עשה אהרן במעשה הקטרת לעצור את המגפה כו'. אך זה היה ע"פ צווי ה' לעשות כתורה שבחכמה אתברירו לגמרי כמו בירורי' דעכשיו לעה"ד טו"ר ע"י המצות כנ"ל וד"ל):

(ז) וישלחהו ה' אלקים מג"ע לעבוד את האדמה אשר לוקח משם כו'. הנה כדי לתקן חשש זה