בעצם היום הזה

צג, ב

(א) בעצם היום הזה נמול אברהם וישמעאל בנו כו'. ואמרו במדרש ב"ר נמול מאליו שה' עזרו ששלח ידו ואחז עמו וכרת עמו הברית (נחמי' ט, ח) לו לא נאמר אלא עמו כו'. משא"כ בבני ביתו כתיב וימל את בשר ערלתם כו'. והנה יש להבין ממ"ש בעצם היום הזה ולא אמר ביום הזה כו' ועוד למה חזר וכפל הדבר אחר שכבר אמר וימל את בשר ערלת' בעצם היום הזה כאשר דבר אתו אלקים ואברהם בן צ"ט שנה בהמולו בשר ערלתו (בהמולו מעצמו וגם בישמעאל אמר כן וכשכפל הדבר אמר בעצם היום הזה נמול אברהם וישמעאל בנו וכל אנשי ביתו כו' נמולו אתו) והנה באמת יש להבין למה נצרך אברהם לקבל מצות מילה ע"פ צווי ה' בהיותו בן צ"ט שנה הלא כבר קיים אברהם כל התו"מ אפי' ע"ת שנא' עקב אשר שמע כו' וישמור משמרתי מצותי כו' ולמה לא קיים מצות מילה עד שציוהו ה' והלא מצות מילה ראשונ' לכל המצות וכוללת כל המצות שבתורה והיא באמת למעלה מכל התו"מ (ברכות מח, ב) (מפני שנכרתו עליה י"ג בריתות והתורה נכרתה בג' בריתות וע"כ מקדים לומר בבהמ"ז ברית לתורה ועל בריתך שחתמת בבשרנו ואח"כ ועל תורתך שלמדתנו כו' כמ"ש בדרז"ל (שם) וצריך להקדים ברית לתורה) ויש רמז לזה שמצות מילה למעלה מכל התו"מ שפסוק מי יעלה לנו השמימה כו' (דברים ל, יב) ר"ת מילה וס"ת שם הוי"ה כו' דמרמז בזה שמצות מילה למעלה הרבה משם הוי"ה שכולל כל התו"מ שנק' מצות הוי"ה תורת הוי"ה בכלל ובפרט כו' וד"ל וע"כ מצות מילה בר"ת דמי יעלה כו' וס"ת שם הוי"ה כו' וד"ל:

(ב) אמנם להבין זה וגם להבין דא"כ למה קיים אברהם כל התו"מ קודם מצות מילה עד היותו בן צ"ט שנה (ואם מפני שזה שקיים כל התו"מ היינו רק ברוחניו' ולא בגשמיות ומצות מילה קיים בגשמיות היא גופא יש להבין דהיה לו לקיים מצות מילה בגשמיות תחילה ואח"כ לקיים מצות הרוחניות (כרמז דמי יעלה כו' שמילה בר"ת כו') אך הנה באמת שמצות מילה למעל' היא מכל התו"מ כמו שמובן