ואלה המשפטים

רעז, א

בעז"ה שבת פ' משפטים

<תט> ּואלה המשפטים1 אשר תשים לפניהם2, כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחפשי חנם3, וצ"ל כ"ז שלפניהם משמע לשון רבים וכי תקנה [משמע] לשון יחיד דלפי"ז הול"ל כי יקנו ג"כ לשון רבים כו'. אך הענין הוא דכי תקנה א' משרע"ה4 דקאי אדלעיל מיני' שא' [לו] הקב"ה ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם תשים דוקא דקאי על משרע"ה שהוא ישים המשפטים לפניהם וע"ז קא מפרש קרא לה[ל]ן איך תשים לפניהם כי תקנה עבד עברי וגו'. והענין הוא דהנה כתיב ונתתי עשב בשדך לבהמתך5 שזה א' משרע"ה שמשפיע בחי' עשב לבהמתך והיינו דכתיב וזרעתי את בית ישראל6 זרע אדם וזרע בהמה וגו'7, פי' שיש ב' בחי' ומדריגות בכנס"י, המדרג' הא' הוא בחי' זרע אדם שהם הנשמות שנמשכים מבחי' אדם העליון דכתי' נעשה אדם בצלמנו כדמותנו8 שאדם אדמה לעליון9 דהיינו שאלו הנשמות יש להם דעת והרגשה באלקות עד שלהם הוא בנקל העבודה לעבוד היתה10 בלב שלם ואין העולם מסתיר להם כלל מפני שמרגישים ומכירים את פועלם


1) ואלה המשפטים: מאמר זה (וביאורו) הוא הנחת הר' משה בן כ"ק אדה"ז מש"פ משפטים תקס"ה. ונדפסה גם במאמרי אדה"ז תקס"ה ח"א ע' רמז (נוסח א'). ושם נדפסה גם הנחת כ"ק אדה"א (נוסחא שני'). ובשינויים בתו"א ר"פ משפטים (וראה הנסמן במ"מ לשם). במאמרי אדה"ז שם ע' רפז נמצא מהנחת הר"מ גם ביאור שני. המאמרים (ד"ה ואלה המשפטים וד"ה כי תקנה עבד עברי) שנדפסו לקמן הם ביאורים מכ"ק אדה"א על דרוש זה (הנחתו). ראה עוד ע"ד המאמר להלן ברשימת הכת"י [ושם ג"כ מפורט סימני האותיות הבאות להלן בהמראי מקומות].

2) ואלה המשפטים. . לפניהם: משפטים כא, א.

3) כי תקנה. . חנם: משפטים שם, ב.

4) א' משרע"ה: ראה גם לקמן רפד, א.

5) ונתתי עשב בשדך לבהמתך: עקב יא, טו.

6) וזרעתי את בית ישראל: ירמי' לא, כו [בדילוג — ראה לקמן רפ, א. פ' ויקהל תכט, א. הנסמן במאמרי אדה"א ויקרא ח"א ע' יב].

7) וגו': וכ"ה גם באהו.

8) נעשה אדם בצלמנו כדמותנו: בראשית א, כו.

9) שאדם אדמה לעליון: נסמן לעיל פ' יתרו רסב, א.

10) היתה: אהו: ה' ית'.

1) ואלה המשפטים: מאמר זה (וביאורו) הוא הנחת הר' משה בן כ"ק אדה"ז מש"פ משפטים תקס"ה. ונדפסה גם במאמרי אדה"ז תקס"ה ח"א ע' רמז (נוסח א'). ושם נדפסה גם הנחת כ"ק אדה"א (נוסחא שני'). ובשינויים בתו"א ר"פ משפטים (וראה הנסמן במ"מ לשם). במאמרי אדה"ז שם ע' רפז נמצא מהנחת הר"מ גם ביאור שני. המאמרים (ד"ה ואלה המשפטים וד"ה כי תקנה עבד עברי) שנדפסו לקמן הם ביאורים מכ"ק אדה"א על דרוש זה (הנחתו). ראה עוד ע"ד המאמר להלן ברשימת הכת"י [ושם ג"כ מפורט סימני האותיות הבאות להלן בהמראי מקומות].

2) ואלה המשפטים. . לפניהם: משפטים כא, א.

3) כי תקנה. . חנם: משפטים שם, ב.

4) א' משרע"ה: ראה גם לקמן רפד, א.

5) ונתתי עשב בשדך לבהמתך: עקב יא, טו.

6) וזרעתי את בית ישראל: ירמי' לא, כו [בדילוג — ראה לקמן רפ, א. פ' ויקהל תכט, א. הנסמן במאמרי אדה"א ויקרא ח"א ע' יב].

7) וגו': וכ"ה גם באהו.

8) נעשה אדם בצלמנו כדמותנו: בראשית א, כו.

9) שאדם אדמה לעליון: נסמן לעיל פ' יתרו רסב, א.

10) היתה: אהו: ה' ית'.